post

IV А група ( Четвърта главна подгрупа ) на Периодичната система

Към IV А група (четвърта главна подгрупа) принадлежат следните химични елементи C (въглерод), Si (силиций), Ge (германий), Sn (калай) и Pb (олово). Всички те са р-елементи, при които се изгражда р-подслоя на външния електронен слой. В зависимост от това, дали атомите им се намират в основно или във възбудено състояние, елементите от IV А група проявяват съотвено втора или четвърта валентност.

Въглеродът носи наименованието си от въглените, а силицият от латинското название за кремъка (silex). Германият е назован на държавата Германия от своя откривател (естествено германец). Калаят и оловото носят латински наименования още от древността, съответно stannum и plumbum. Думи като станиол и пломба в българския са производни от техните латински названия, макар днес те да се използват в доста по-широк смисъл.

Съединенията на въглерода ( С ) представляват по-особен интерес от химична гледна точка и затова ще се разгледат в други теми свързани с Органичната химия.

Силиций ( Si ) – IV А група

Силицият е вторият по разпространение химичен елемент на нашата планета (27,6 масови процента), но почти не се среща под свободна форма (три изотопа: 28, 29 и 30). Противно на въглерода той не образува кратни връзки. Силикатите са най-често срещаните силициеви съединения в литосферата. Силициевият диоксид … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ