post

Речен рак – тип Членестоноги – клас Ракообразни

Видът Речен Рак (Astacus astacus) приндлежи към клас Ракообразни на тип Членестоноги. Този тип е най-големият животински таксон обединяващ в себе си над 1 200 000 вида. Тялото на представителите му е начленено, като всяка негова част е покрита с екзоскелет от твърда хитинова обвивка. Нейната роля е да защитава меките органи от външни физически и химически увреждания, а също така и от рязко обезводняване.

Всички Ракообразни са не повече от 26 000 вида. Те обитават океаните, моретата и сладководните басейни. Тялото им се състои от главогръд и начленено коремче. Екзоскелетът им освен хитин, може да съдържа  и варовикови отлагания. Най-често предният чифт крайници е видоизменен в големи щипци, които участват в улавянето и разкъсването на храната, както и в борбите между мъжките в размножителния период.

Европейският речен рак (Astacus astacus) е сладководен вид от семейство Astacidae. Той населява ареал ограничаващ се само в рамките на Европа с малки изключения, а Северна Америка се обитава от негов близък „братовчед“ Pacifastacus leniusculus, който е от същото семейство. Река Дунав пък е дом на трети сходен вид – Дунавски рак.

Видът Речен рак е сладководен и обитава плитките участъци на реките, бреговете на естествени и изкуствени езера (язовири) … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Къщна стоножка

Къщната стоножка (scutigera coleoptrata) е вид, който принадлежи към клас многоножки на тип членестоноги. Представителите на този клас имат тяло съставено от глава и туловище. На главата се намират обикновено чифт къси антени и по-рядко дълги. Очите са също чифтен орган като всяко око представлява група от гъсто разположени прости очи. Устният апарат е от гризещ тип и се състои от двойка горни челюсти и една или две долни челюсти. Тялото е съставено от множество еднакви сегменти, чиито брой варира от 14 до близо 200 броя. Характерно за целия тип  – краката са съставени от членчета, а характерно за класа е, че завършват с нокътче.

Къщната стоножка е синантропен вид, т.е. тя съжителства с човека и на размери достига до 4 сантиметра дължина, като притежава характерно петнисто жълтокафяво оцветяване и множество различни по размер крака. Тя е активна нощем, а през деня е скрита в цепнатини или отвори в тавани, мазета и килери. Скоростта ù на придвижване е повече от 30 метра в минута. В хранителното меню на къщната стоножка участват всякакви насекоми в това число хлебарки и мухи, като в диетата ù се включват освен това насекоми и паяци. Тъй като тя ловува през нощта, най-важният ù орган за … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ