post

Метали. Метална кристална решетка. Свойства.

Метали – това са прости вещества на химичните елементи с метален характер, които се намират вляво и надолу от неформалната линия Бор – Волфрам в Периодичната система.

Метали – химична връзка и метална кристална решетка

В стопилка, всеки атом на металите се движи напълно хаотично и независимо от останалите. При постепенно охлаждане и приближаване на температурата на топене на дадения метал, атомите му започват да се свързват чрез химични връзки. След пълното изстиване, свързаните частици образуват метална кристална решетка. При обратния процес на топене тя отново се разрушава. Връзката, която свързва атомите на металите в метална решетка, съответно носи названието метална химична връзка. И тук трябва да повторим казаното в темата „Химична връзка„:

При образуването на метална химична връзка, всеки метален атом участва с малък брой електрони и значително по-голям брой атомни орбитали (АО). За да се осъществи практичски свързването, елекронната плътност е силно делокализирана. От това следва, че електроните не са собственост на двата свързващи се атома, а непрекъснато мигрират на свободните атомни орбитали от съседните атоми.

Заради пълната си делокализация в металната кристална решетка, електронната плътност се описва от понятието „електронен газ„, т.е. поведението на електроните наподобява това на газовите частици. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Аминокиселини (алфа)

Въведение

При нагряване някои органични вещества преминават от течно в твърдо (коагулация) състояние, а не обратното. През 1777 година Пиер Жозеф Маке нарекъл всички вещества, които коагулират „белтъчини“. През 1893 година Герардус Йоханес Мулдер мислел, че е открил обща химична формула за тези вещества и я нарекъл протеин (от гръцкото „първичен“, думата става синоним на белтък). Скоро става ясно, че белтъците са с по-голямо биологично значение дори и от въглехидратите. През 1820 година при разграждане на желатин, Анри Браконо успял да изолира и първата аминокиселина-глицин. Малко след това при нагряване на мускулна тъкан открива и левцина. С времето химиците откриват и други аминокиселини, като по този начин се разбира, че те са градивните блокове (мономерите) на белтъците.

Към края на 19 век учените са наясно, че протеините са гигантски молекули, в които са свързани не един вид, а няколко вида аминокиселини. През 1901 година Емил Фишер осъществил първата кондензация на две молекули глицин, при което се образувала пептидна връзка и се отделила вода. Наименованието на връзката произлиза от факта, че Фишер нарекъл синтезираните от него вериги пептиди, а връзките, образуващи се между аминогрупата и карбоксилната група-пептидни. В началото на 20 век, количественото и качественото съдържание на аминокиселините в природните белтъци … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Наситени въглеводороди – Алкани

Въглеводородите са различни по размер органични съединения, които са изградени от атомите само на два елемента – водород и въглерод. Те са най-простите по състав и всички останали органични съединения могат да се разглеждат като произлезли от тях.

Хомоложен ред и номенклатура на алкани

Алкани – това са най-богатите на водород въглеводороди (наситени), в които връзките между въглеродните атоми са прости и единични. Характерно за някои органични съединения е, че можем да опишем цял един клас с една обща формула. За алканите тя е:

CnH2n+2

CH4 – метан; C2H6 – етан; C3H8 – пропан; C4H10 – бутан;… CnH2n+2 – алкан;

Представителите на алканите могат да се подредят по нарастване на молекулната си маса, като по този начин образуват хомоложен ред. Всеки следващ представител в реда се отличава от предишния с една метиленова група.

Първите четири представителя на този клас органични съединения носят тривиалните наименования изредени по-горе. Останалите представители се именуват по номенклатурата на IUPAC. За целта се използва латинско или гръцко числително бройно и наставката -ан: пентан, хексан, хептан, октан, нонан, декан и т.н. Когато съединението има разклонена верига, названието му се определя … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ