post

Хидроксилни производни – алкохоли и феноли

Хидроксилните производни са органични съединения, производни на въглеводородите, в чиято молекула един или няколко водородни атома са заменени с хидроксилна група (-ОН). В зависимост от вида на въглеводородния остатък хидроксилните производни могат да бъдат алкохоли (C2H5-OH етанол) или феноли (C6H5-OH – фенол).

Алкохолите са хидроксилни производни, в които хидроксилната група е свързана с наситен или ненаситен въглеводороден остатък, а при фенолите хидроксилната група е директно свързана с бензеновото ядро. Съществуват и ароматни алкохоли, при които бензеновото ядро е част от въглеводородната верига, но не е пряко свързана с хидроксилната група.

В зависимост от броя на хидроксилните групи, тези съединения могат да бъдат съответно моно-, ди-, три- и полихидроксилпроизводни.

Хидроксилните производни, съдържащи две хидроксилни групи, при един и същи въглероден атом, се наричат близначни диоли и са нестабилни, защото се дехидратират до съответните карбонилни съединения. Ако хидроксилната група е свързана с първичен въглероден атом, то това е първичен алкохол. Респективно се говори за вторичен и третичен алкохол, ако функционалната група е свързана с вторичен или третичен въглероден атом.

Наименования и изомерия

Названията на хидроксилните производни по IUPAC се образуват от наименованията на съответните въглеводородни остатъци и наставката -ол, като тя при двувалентните … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ