post

Ненаситени въглеводороди – Алкини

Алкини – това са ненаситени въглеводороди – съединения, съдържащи само водород и въглерод, в чиито молекули, два от въглеродните атоми са свързани с тройна връзка.

Хомоложен ред и номенклатура на алкини

Алкините могат да се подредят по нарастване на молекулната си маса в хомоложен ред, в който всеки следващ представител се различава от предходния с една метиленова група. Както за алканите и алкените, така и за алкините съществува обща формула, с която могат да се опишат стехиометричните съотношения въглерод – водород:

CnH2n-2

C2H2 – етин; C3H4 – пропин; C4H6 – бутин; C5H8 – пентин;… CnH2n-2 – алкин;

Първите няколко представители на хомоложния ред носят тривиални наименования аналогични с тези на съответните алкани и алкени, но вместо наставките -ан и -ен използват наставката -ин. По IUPAC названията на останалите алкини се образуват, като към гръцкото или латинско числително бройно име, съответстващо на броя на въглеродните атоми във веригата, се добави наставката -ин (пентин, хексин, хептин, октин и т.н.).

Когато се определя названието на разклонен алкин с алкилови групи правилата, са сходни с тези за наименуване на алканите, но с няколко разлики. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ