post

Речен рак – тип Членестоноги – клас Ракообразни

Видът Речен Рак (Astacus astacus) приндлежи към клас Ракообразни на тип Членестоноги. Този тип е най-големият животински таксон обединяващ в себе си над 1 200 000 вида. Тялото на представителите му е начленено, като всяка негова част е покрита с екзоскелет от твърда хитинова обвивка. Нейната роля е да защитава меките органи от външни физически и химически увреждания, а също така и от рязко обезводняване.

Всички Ракообразни са не повече от 26 000 вида. Те обитават океаните, моретата и сладководните басейни. Тялото им се състои от главогръд и начленено коремче. Екзоскелетът им освен хитин, може да съдържа  и варовикови отлагания. Най-често предният чифт крайници е видоизменен в големи щипци, които участват в улавянето и разкъсването на храната, както и в борбите между мъжките в размножителния период.

Европейският речен рак (Astacus astacus) е сладководен вид от семейство Astacidae. Той населява ареал ограничаващ се само в рамките на Европа с малки изключения, а Северна Америка се обитава от негов близък „братовчед“ Pacifastacus leniusculus, който е от същото семейство. Река Дунав пък е дом на трети сходен вид – Дунавски рак.

Видът Речен рак е сладководен и обитава плитките участъци на реките, бреговете на естествени и изкуствени езера (язовири) … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ