post

Период на полуразпад. Закон за радиоактивното разпадане

Период на полуразпад (T1/2) се нарича времето, за което половината от произволно избрано количество атоми с нестабилни ядра, принадлежащи на един и същи изотоп на даден химичен елемент, претърпяват радиоактивно разпадане. Всеки радиоактивен изотоп има строго специфичен период на полуразпад.

Закон за радиоактивното разпадане

Ядреният период на полуразпад не се влияе от външните условия, като това включва дори температурата, налягането и химичната активност. Този факт създава предпоставки за използването му при датирането на различни обекти.

При радиоактивно разпадане на проба от нестабилни ядра от един изотоп, които са N0 на брой, след време равняващо се на един период на полуразпад, в пробата ще останат N0/2. След още толкова време броят им ще се намали на  N0/4 и т.н. Тази зависимост може да бъде видяна на приложената по-долу диаграма.

Скоростта на разпадане на ядрата е пропорционална на наличното количество неразпаднали се ядра N. Коефициентът на пропорционалност е константата на радиоактивно разпадане λ, която отразява вероятността за самия разпад. Между нея и периода на полуразпад съществува математическа зависимост.

lnN – lnN0 = ln(N/N0) = -λ.t

Променливата t е времето изминало от t=0 до момента, в който са останали … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ