post

Периодична система и Периодичен закон

Периодична система е понятие, което за да се обясни, първо трябва да се разгледа едно друго и предхождащо го понятие – Периодичен закон.

Периодичен закон

Всички химични елементи могат да се подредят в естествен ред, в който атомите на всеки следващ елемент притежават един протон повече в ядрото си от тези на предхождащият го елемент. Така например първи е водородът с един протон, втори е хелият с два протона, трети е литият с три протона и т.н. Тъй като атомите на химичните елементи са неутрални частици, зарядът на всеки протон в ядрото се компенсира от един електрон в атомната обвивка. В този ред на подреждане, се наблюдава периодични закономерности и подобия в свойствата на елементите, които водят до следния извод:

Свойствата на всички химични елементи са в периодична зависимост от броя на протоните в ядрата на атомите им и съответно от строежа на електронната им обвивка, както и от броя на електроните в нея. Тази дефиниция се нарича Периодичен закон.

Подобието в химичните им свойства се дължи най-често на сходство в строежа на външните два слоя от електронните им обвивки.

Периодична система

Въз основа на Периодичния закон и свойствата на елементите, Д.И. Менделеев създава Периодичната система, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Химични елементи

Химичен елемент (ХЕ) е абстрактно понятие. Един химичен елемент обхваща цялото множество от атоми и йони във Вселената, които имат еднакъв брой протони в ядрата си. Например въглероден, може да се нарече всеки атом или йон с 6 протона в ядрото си. До днес са известни общо 118 химични елемента. Повечето от тях съществуват в природата под формата на прости вещества, дисоциирани йони или химични съединения. Атомите на някои от най-тежките елементи са синтезирани изкуствено, при това понякога само за части от секундата или пък съществуват единствено на теория.

Просто вещество и химично съединение

Просто вещество са съвкупност от атоми в свободно или свързано състояние на един-единствен химичен елемент. Наименованията на простите вещества съвпадат с наименованията на съответстващите им химични елемементи. Изключение правят само тези на въглерода и кислорода (графит, диамант, озон).

Много химични елементи съществуват в природата под формата на две или повече прости вещества. Явлението се нарича алотропия (от гръцки), а различните прости вещества – алотропни форми. Най-популярните примери за алотропни форми са: въглерод – графит, диамант, карбин и др.; фосфор – бял, червен и др.; кислород – кислород, озон и др; А химичният елемент сяра има цял букет от алотропни форми.

Химично съединениеПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ