post

Арени. Бензен – бензеново ядро

Ароматните въглеводороди, чиито базов представител е органичното съединение бензен (C6H6), съдържат в молекулата си устойчиви пръстени съставени от 6 въглеродни атоми в sp2 – хибридно състояние. Те носят общото название арени, а пръстените им се наричат бензенови ядра (Аr).

Бензен – строеж

Както вече споменахме, най-простият представител на арените е бензенът. Първата му структурна формула е предложена от немския химик Фридрих Кекуле. Тя правилно отразява количествения и качествения състав на бензена, но има съществени недостатъци.

Въпреки наличието на двойни връзки (пи-връзки, π) във формулата на Кекуле, на практика бензенът проявява стабилност близка до тази на наситените въглеводороди. Това ще рече, че той е устойчив на силни окислители. За да се обяснят различията между класическата структурна формула на бензена и действителните му химични свойства е създадена съвременна теория за неговия строеж.

В нея двойните химични връзки между въглеродните атоми са делокализирани в следствие на страничното припокриване на p-AO под и над равнината на въглеродния пръстен. Това означава, че те не принадлежат само на атомите, които ги образуват, а на цялата молекула. Формира се ароматно ядро (бензеново ядро) от електронната плътност на π-връзките.

Разстоянията между въглеродните атоми са еднакви, както … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Хидроксилни производни – алкохоли и феноли

Хидроксилните производни са органични съединения, производни на въглеводородите, в чиято молекула един или няколко водородни атома са заменени с хидроксилна група (-ОН). В зависимост от вида на въглеводородния остатък хидроксилните производни могат да бъдат алкохоли (C2H5-OH етанол) или феноли (C6H5-OH – фенол).

Алкохолите са хидроксилни производни, в които хидроксилната група е свързана с наситен или ненаситен въглеводороден остатък, а при фенолите хидроксилната група е директно свързана с бензеновото ядро. Съществуват и ароматни алкохоли, при които бензеновото ядро е част от въглеводородната верига, но не е пряко свързана с хидроксилната група.

В зависимост от броя на хидроксилните групи, тези съединения могат да бъдат съответно моно-, ди-, три- и полихидроксилпроизводни.

Хидроксилните производни, съдържащи две хидроксилни групи, при един и същи въглероден атом, се наричат близначни диоли и са нестабилни, защото се дехидратират до съответните карбонилни съединения. Ако хидроксилната група е свързана с първичен въглероден атом, то това е първичен алкохол. Респективно се говори за вторичен и третичен алкохол, ако функционалната група е свързана с вторичен или третичен въглероден атом.

Наименования и изомерия

Названията на хидроксилните производни по IUPAC се образуват от наименованията на съответните въглеводородни остатъци и наставката -ол, като тя при двувалентните … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Халогенопроизводни съединения

Халогенопроизводни на органичните съединения и в частност на въглеводородите (Органохалогениди)

Халогенопроизводни – те могат да се разглеждат като произлезли от съответните въглеводороди или други органични съединения, в чиято молекула един или повече водородни атоми са заместени с халогенни атоми. Според вида на халогена те могат да бъдат флуоро-, хлоро-, бромо- и йодопроизводни. В зависимост от броя на халогенните атоми те биват моно-, ди- и полипроизводни. Най-голямо приложение имат монохалогенопроизводните на алканите, които са известни под общото название алкилхалогениди.

Наименования и изомерия

Названията по номенклатурата на IUPAC се формират, като първо се определя най-дългата част от молекулата за главна верига и за нейно начало се посочва участъкът, до който най-близо се намира халогенен заместител. След това заместителите се изброяват в азбучен ред, като с числа пред тяхното название се посочва позицията, на която се намират. Ако някой заместител присъства повече от един път в молекулата, то неговото количество се посочва със съответната представка пред названието му (ди-, три- и т.н.). Накрая се записва и наименованието на главната верига.

Някои халогенопроизводни имат тривиални наименования, а други са известни под търговските си и производствени названия – хлороформ, фосген, тефлон и др.

Главните видове изомерия характерни за халогенопроизводните са верижната и позиционната, но когато … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ