post

Соли

Соли – те са химични съединения, които се получават или могат да се разглеждат като получени в резултат от процеса неутрализация (взаимодействие на киселина и основа). Класически пример е готварската сол (NaCl), която може да се получи вследствие на реакцията между натриев хидроксид (основа) и солна киселина.

NaOH + HCl → NaCl + HOH

Строеж и физични свойства на соли

Солите на елементите с ясно изразен метален характер са йонни съединения предимно с кристален строеж (Ca2+ + 2Cl; Cu2+ + SO42-). При онези от тях, които съдържат кислород (медния сулфат от предния пример) връзките в киселинния остатък(сулфатния в случая) са ковалентни.

Солите на някои p-елементи и на тежките d- и f- елементи са молекулни съединения със силно полярна ковалентна връзка (HgCl2; TiCl4). Повечето соли на p-елементите са молекулни съединения с различна степен на полярност на ковалентната връзка.

Различните соли имат различна разтворимост във вода, която може да бъде видяна в таблицата за разтворимост. Важно е да се знае, че натриевите, калиевите и амониевите соли са изключително разтворими. С подобна добра разтворимост се отличават нитратите, а също с малки изключения хлоридите и сулфатите. Неразтворими са всички карбонати, сулфиди, фосфати и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ