post

VA група (Пета главна подгрупа) – 15 група на ПС

VA група включва химичните елементи: азот (N), фосфор (P), арсен (As), антимон (Sb) и бисмут (Bi). Наименованието на азота произхожда от гръцки и означава „безжизнен“. Названието на фосфора също има гръцки произход и означава „носещ светлина“.

Името на арсеника се свързва както с персийското „зарник“ така и с гръцкото „арсеникос“ (ἀρσενικός). Антимонът е познат толкова отдавна, че има наименования на много древни езици. Названието антимон се датира някъде преди около 500 години. Бисмутът води наименованието си от немски (Wismut или Wiсsmuth) и означава бял метал.

Азот – VA група

При обикновени условия азотът е газ (N2) без цвят и миризма, който съствалява 2/3 от атмосферата на нашата планета. Освен това е разпространен под формата на химични съединения (главно соли) в земната кора и във водоемите. Накрая, но не на последно място, азотните атоми са част от много органични молекули, като едни от най-важните са аминокиселините изграждащи живите организми на Земята и нуклеиновите киселини – носители на наследствената информация.

Химични свойства на азот

Химически азотът е типичен неметал, който образува киселинни оксиди и киселини. Той е отличен окислител, чиято електроотрицателност е трета по големина … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

IIА група (Втора главна подгрупа) на Периодичната система

IIА група (Втора главна подгрупа) е групата на алкалоземните елементи. Названието има архаичен произход и е свързано със слабата разтворимост на оксидите им. Представители на тази група са (Be) берилилий, (Mg) магнезий, (Ca) калций, (Sr) стронций, (Ba) барий и (Ra) радий. Те притежават подчертано метален характер.

Някои са наименовани на минералите, в които се срещат. Берилият е получил названието си от берилиевата руда – берил. Наименованието на бария пък произхожда от гръцки и означава „тежък“, което пак се свързва с минерала, от който е извличан.

Магнезият също е наименован от древните гърци на магнезиевия камък, добиван в областта Магнезия (Тесалия). Стронцият пък е получил името си от шотландското село (Stroncian), до което за първи път е открита рудата, която го съдържа. Калций произлиза от латински (calx, calcis) и означава варовик. Радият е радиоактивен и e кръстен така от Мария Кюри от латинското radius – лъч.

Берилий – IIА група

Берилият е първият елемент от IIА група и има само един устойчив изотоп, който се среща в природата. Той е изключително лек, но твърд метал, който е устойчив на въздуха. Подобно на останалите метали притежава метален блясък, а … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

IА група (Първа главна подгрупа) на Периодичната система

IА група (групата на алкалните метали) включва елементите: Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr); При всички тях се изгражда s-подслоя на различен атомен слой, което ги категоризира като s-елементи. Например на лития се изгражда 2s-подслоя, а на натрия 3s-подслоя. Всички те имат по един валентен електрон, което ги кара да проявяват постоянната първа валентност в съединенията си.

Простите вещества на елементите от IА група притежават метален характер и са изключително реактивоспособни. Затова в природата тези химични елементи се срещат под формата на съединения (соли и минерали). Всички алкали притежават характерните за металите свойства: метален блясък, ковкост, изтегливост, топло- и електропроводимост. Леки са и едновременно с това меки – всички могат лесно да се режат с нож, като само литият е малко по твърд. Всички оцветяват пламъка както следва: натрия в жълто, лития в малиновочервено, калия във виолетово, рубидия във виолетовочервено, цезия в синьо. Алкалните метали имат ниски температури на топене.

Названието Литий (λίθος) произлиза от гръцки и означава камък. Натрий идва също от гръцки (Νάτριο), а калий от латински (kalium, макар на английски да използват арабското му … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

III А група (Трета главна подгрупа) на Периодичната система

III А група включва елементите: Бор (B), Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In) и Талий (Tl). Атомите на тези химични елементи съдържат двойка s-електрони и един p-електрон, което ги прави p-елементи. По време на химичните реакции атомите преминават във възбудено състояние и единият електрон от s-АО (атомната орбитала) прескача на р-атомната орбитала. С три несдвоени електрона, химичните елементи от III А група проявяват трета валентост, т.е. те образуват 3 химични връзки в съединенията си.

Всички химични елементи от трета А група са с метален химичен характер с изключение на бора, който е преходен неметал. Това се обяснява с относително по-малкия му атомен радиус в сравнение с този на останалите елементи в групата. Елементите от III А група образуват сравнително трайни оксиди и хидроксиди с общи формули М2О3 и М(ОН)3, където М е съкратено от „метал“. Тези съединения имат основен характер с изключение на борните, които обаче в присъствие на силни киселини също проявяват основен характер.

Имената на химичните елементи от III А група притежават различен произход. Названието на елемента Бор произлиза от арабски (бурак) и означава бял. Но не заради неговия цвят, а заради белия … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Оксид – понятие, свойства и видове оксиди

Оксидите са бинерни съединения на химичните елементи с елемента кислород, в които той проявява втора отрицателна (-2) степен на окисление. В молекулите им не се наблюдават химични връзки между кислородните атоми. Въпреки че съществуват оксиди с по няколко кислородни атома, към тях не се числят онези съединения, които съдържат повече от 1 кислороден атом и между кислородните атоми са образувани химични връзки. Такива съединения се наричат пероксиди и в техните молекули кислородът е от -1 степен на окисление. Съединенята на елемента флуор с кислорода (F2O и -1F-O+1-O+1-F-1) също не са оксиди, защото в тях кислородът е от +2 и +1 степен на окисление.

Строеж и физични свойства

Химичната връзка на кислорода с p-елементите с неметален характер, а също и с d- и f-елементите в междинните им или във висшите им степени на окисление е ковалентна. Химичната връзка на кислорода с s-елементите, p-елементите с метален характер и d- и f-елементите в нисшите им степени на окисление е йонна. От казаното по-горе става видно, че в зависимост от вида на химичната връзка се определя и химичния характер на оксидите.

Всички оксиди с йонна химична връзка са твърди вещества с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ