post

Въглехидрати (захари) – глюкоза и фруктоза

Въглехидрати (захари) – това са клас органични съединения, които подобно на аминокиселините са от изключително значение за живота на Земята. Те са полихидроксикетони и полихидроксиалдехиди и могат да бъдат разглеждани като съеднинения на въглерода с водата („въгле” от въглерод и „хидрат” от вода). Общата формула на тези съединения е Cn(H2O)n.

Захарите имат два типа функционални групи – хидроксилни и карбонилни (алдехидни или кето) групи. Тези групи определят химичните и биологичните им свойства. Всеки монозахарид може да съществува в отворена или циклична форма.

Според размера на молекулите и химичния си строеж всички въглехидрати се разделят на монозахариди, олигозахариди и полизахариди. Последните са полимери, чиито мономери са монозахаридни остатъци. Олигозахаридите се състоят само от два до десет монозахаридни остатъка.

Монозахариди

Монозахаридите са прости въглехидрати – алдози и кетози. Имат тривиални наименования завършващи на -оза и са разтворими във вода. От срещаните в природата, глюкозата, рибозата, и дезоксирибозата са алдози, а фруктозата е кетоза. Алдозите притежават алдехидна група, а кетозите кетогрупа.

Освен в линейна форма, монозахаридите съществуват и в пръстеновидна форма. В зависимост от броя на кислородните си атоми, монозахаридите биват триози, тетрози, пентози и хексози. В природата глюкозата (алдохексоза) и фруктозата (кетохексоза) са продукт на процеса … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ