post

Обикновена хидра – клас Хидровидни (Hydrozoa)

Клас Хидровидни (Hydrozoa) са безгръбначни животни, които принадлежат към тип Мешести, който от своя страна наброява над 9000 животински вида. Хидровидните  притежават всички основни характеристики на типа, към който принадлежат. Тялото им е просто устроено и има формата на кожен мех (торба) ограждащ телесна празнина (стомашна). Мехът се състои от два слоя клетки – външен (ектодерма) и вътрешен (ендодерма). Двата слоя клетки са отделени един от друг посредством пихтиесто вещество. Представителите на клас Хидровидни имат радиална симетрия на тялото и обитават сладководни басейни с обилна растителност.

Устройство на тялото обикновена хидра

Видовете към род Хидра са множество, но на външен вид и по устройство са доста идентични и в тази публикация ще разгледаме един от тях – Обикновена (зелена) хидра (Hydra viridis  или още  Hydra viridissima). Тялото на обикновената хидра има вазовидна цилиндрична форма с размер около 1 см и характерно за целия тип Мешести устройство. В горния му край се разполагат 6 броя пипала с копривни клетки, а в основата на пипалата се намира устата. Клетките, които изграждат двата слоя на кожения мех се наричат епително-мускулни, защото всяка епителна клетка в базовата си част (към пихтиестото вещество) е свързана с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Клас Същински медузи (Scyphozoa) – медуза Аурелия

Клас Същински медузи или само Медузи (Scyphozoa) е част от тип Мешести, който наброява повече от 9000 вида. Те са безгръбначни животни и тялото им притежава всички основни характеристики на типа, към който принадлежат. То е просто устроено и има формата на кожен мех, ограждащ телесна празнина (стомашна).

Мехът на се състои от два слоя клетки – външен (ектодерма) и вътрешен (ендодерма). Двата слоя клетки са отделени един от друг посредством пихтиесто вещество. Медузите имат радиална симетрия, която е характерна и за целия тип Мешести. Представителите на този клас обитават главно соленоводни басейни и много рядко сладководни.

Два представителя на клас Същински медузи в Черно море са Aurelia aurita и Rhizostoma pulmo, като последната е пришълец от Средиземно море, появил се през последните петдесетина години. Те се хранят главно със зоопланктон, ларви и яйца на ракообразни и риби.

Медузи – обща характеристика (Aurelia aurita; Rhizostoma pulmo)

Тялото на представителите от клас Медузи има чадъровидна форма, като устата и пипалата с копривните клетки се намират в средата на долната повърхност. По ръба на чадърчето са разположени множество малки пипалца.

Пихтиестият слой между екто- и ендодермата при медузите е силно развит, което води до стесняване на стомашната … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ