post

Методи за получаване на метали

Три са общите методи за получаване на метали: пирометалургичен метод, електрохимичен метод и биотехнологичен метод.

Изходният материал за получаване на металите са рудите. Рудата е суровина, която е съставена от два основни компонента  – метална част и примеси. Металната част са химичните съединения на металите, които след химична преработка дават чистия метал. Такива вещества най-често са карбонатите, оксидите, хлоридите, сулфидите, сулфатите, комплексните съединения и др. Примесите обикновенно са скален компонент, глина, пясък, различни онечиствания и др.

Окислително-редукционните процеси стоят и зад трите вида методи за получаване на метали. Преди да започне извличането, рудата се обогатява, като част от примесите и инертните материали се отстраняват.

Пирометалургичен метод за получаване на метали

Пирометалургичният метод за получаване на метали е един от най-древните и е познат още от зората на човечеството – преди повече от 5000 години. Той поставят началото на металургията. При него получаването става в следствие на редукцията на металната част на рудата при високи температури.

В ролята на редуктор може да се използва кокс, водород, въглероден оксид, друг по-активен метал и пр. За да се използва въглерод, то той не трябва да реагира с метала. А ако ли това е допустим сценарий, тогава получените карбиди следва да бъдат нетрайни … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Метали. Метална кристална решетка. Свойства.

Метали – това са прости вещества на химичните елементи с метален характер, които се намират вляво и надолу от неформалната линия Бор – Волфрам в Периодичната система.

Метали – химична връзка и метална кристална решетка

В стопилка, всеки атом на металите се движи напълно хаотично и независимо от останалите. При постепенно охлаждане и приближаване на температурата на топене на дадения метал, атомите му започват да се свързват чрез химични връзки. След пълното изстиване, свързаните частици образуват метална кристална решетка. При обратния процес на топене тя отново се разрушава. Връзката, която свързва атомите на металите в метална решетка, съответно носи названието метална химична връзка. И тук трябва да повторим казаното в темата „Химична връзка„:

При образуването на метална химична връзка, всеки метален атом участва с малък брой електрони и значително по-голям брой атомни орбитали (АО). За да се осъществи практичски свързването, елекронната плътност е силно делокализирана. От това следва, че електроните не са собственост на двата свързващи се атома, а непрекъснато мигрират на свободните атомни орбитали от съседните атоми.

Заради пълната си делокализация в металната кристална решетка, електронната плътност се описва от понятието „електронен газ„, т.е. поведението на електроните наподобява това на газовите частици. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ