post

Мед и металургия на медта

Химичният елемент мед (Cu) съществува в природата под формата на просто вещество (метал) и химични съединения. За първи път в човешката история, метална мед е била обработена около 9000-та годинa преди новата ера в земите на днешен Ирак. Между петото и четвъртото хилядолетие пр.н.е. тя се е превърнала в металът определящ някои от цивилизационните насоки на развитие на човечеството. Затова този период е известен под названието Медна епоха (още каменно-медна, енеолит, халколит).

Във варненския халколитен некропол, заедно с най-старото обработено злато в света, са намерени множество медни предмети от същата ера. До мумията на Йоци – леденият човек от Алпите също е открита медна брадва, която може да бъде датирана около 3350 пр.н.е.

Приблизително към 4500-та пр. Христа, хората за първи път са започнали да сплавят мед с калай, в резултат на което се е получила сплав наречена бронз. През второто и първото хилядолетие, широката употреба на бронза става причината периодът да бъде наречен Бронзова епоха.

Физични свойства

При стайна температура медта е в твърдо агрегатно състояние, като нейната твърдост превъзхожда тази на другите два метала от 1Б група на Периодичната система. Елементът се класифицира като преходен метал (d-елемент) и простото му вещество се отличава с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

IБ група (Първа вторична подгрупа) – 11 група на ПС

IБ група (11 група) на Периодичната система (Менделеевата таблица) включва химичните елементи мед (Cu), сребро (Ag), злато (Au) и рентгений (Rg). При всички тях, се запълва d-подслоя на предпоследния електронен слой и имат един електрон в s-подслоя на последния си слой (обща електронна формула [предходен благороден газ]nd10s1).

Рентгений (Z=111) е изкуствено създаден радиоактивен елемент от IБ група, който отсъства в късопериодната Менделеева таблица на сайта, но може да бъде видян в дългопериодната. Той засега няма никакво приложение или значение за човека и природата, затова няма да бъде разглеждан тук.

Благородни метали от  IБ група

Златото е благороден метал, наситено жълто на цвят с метален блясък и изключително слаба реактивоспособност. Отличава се с много добра топло- и лектропроводимост, ковкост, изтегливост, както и с пълна корозионна устойчивост. То не реагира с кислорода във въздуха.

Съществуват няколко смеси от киселини, които могат да разтварят злато, но най-подходящата от всички е царската вода (азотна киселина + солна киселина  в съотношение 1:3):

Au + 4HCl +HNO3 → NO + 2H2O + H[AuCl4]

Златото на Земята е разсеян елемент, който има изключителна стойност за човека … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ