post

Ензими и ензимна катализа

Ензими се наричат катализаторите от биологичен произход, които представляват макромолекули с белтъчна природа. Ензимите участват в почти всички биологични преобразувания, като ускоряват биохимичните реакции при меки и контролирани условия, без това да нанася вреди на биологичните единици. Ензими има в катализата както на анаболитните, така и на катаболитните процеси. Техните специфични свойства ги правят изключително подходящи за биотехнологичните производства.

Ензими – кофактор: простетична група и коензим

Една от функциите на белтъците е да участват като катализатори в биохимичните реакции под формата на ензими. Те осигуряват сравнително голямата скорост на процесите в организмите. Всички ензими могат да са едно-, дву- или многокомпонентни в зависимост от това дали в строежа им участва небелтъчна част.

Небелтъчната част на ензима носи общото название кофактор. По своята природа кофакторът може да бъде както неорганичен йон, така и нискомолекулно органично вещество. Когато той е свързан със здрави химични връзки за белтъчната част се нарича простетична група. Когато връзката е слаба, кофакторът се назовава коензим. Един и същи коензим може да бъде небелтъчна компонента на множество ензими със сходно каталитично действие.

Характеристики

Подобно на неорганичните катализатори, ензимите могат да ускоряват само възможни реакции. Те не могат да принудят невъзможна реакция да протече.… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Катализа. Катализатори. Инхибитори и активатори

Някои процеси в природата протичат спонтанно за секунди, а други бавно за часове, дни и дори години. Оказва се обаче, че върху скоростта на химичните реакции може да се влияее (да се ускорят или забавят) с помощта на определени вещества. Те се наричат с общото название катализатори.

Процесът на изменение на скоростта на химичните взаимодействия и ускоряването им, в който участва катализатор, се нарича катализа.

Катализатори

Катализаторите са вещества, които променят скоростта на химичните реакции, като в края на процеса излизат количествено и качествено непроменени.

Те могат да ускоряват само термодинамично възможните реакции и не могат да инициират невъзможни процеси. Ако една реакция не може да се осъществи, то няма катализатор, който да я накара да протече. При обратимите реакции катализаторът влияее в еднаква степен както на скоростта на правата реакция, така и на тази на обратната реакция.

Съществуват катализатори, които ускоряват повече от една по вид реакция. Например платината (Pt) се използва в ускоряването на много видове химични реакции и синтези, в това число и при получаването на амоняк (NH3) от азот и водород.

N2 + 3H2 + cat.(Pt) → 2NH3 + cat.(Pt)

n-хексан + cat.(Pt) → C6H… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ