post

Катализа. Катализатори. Инхибитори и активатори

Някои процеси в природата протичат спонтанно за секунди, а други бавно за часове, дни и дори години. Оказва се обаче, че върху скоростта на химичните реакции може да се влияее (да се ускорят или забавят) с помощта на определени вещества. Те се наричат с общото название катализатори.

Процесът на изменение на скоростта на химичните взаимодействия и ускоряването им, в който участва катализатор, се нарича катализа.

Катализатори

Катализаторите са вещества, които променят скоростта на химичните реакции, като в края на процеса излизат количествено и качествено непроменени.

Те могат да ускоряват само термодинамично възможните реакции и не могат да инициират невъзможни процеси. Ако една реакция не може да се осъществи, то няма катализатор, който да я накара да протече. При обратимите реакции катализаторът влияее в еднаква степен както на скоростта на правата реакция, така и на тази на обратната реакция.

Съществуват катализатори, които ускоряват повече от една по вид реакция. Например платината (Pt) се използва в ускоряването на много видове химични реакции и синтези, в това число и при получаването на амоняк (NH3) от азот и водород.

N2 + 3H2 + cat.(Pt) → 2NH3 + cat.(Pt)

n-хексан + cat.(Pt) → C6H… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ