post

Карбонилни съединения – кетони и алдехиди

Карбонилни съединения (кетони и алдехиди) са въглеводороди, които съдържат карбонилна функционална група =С=О в молекулата си. Тя представлява въглероден атом (С) свързан чрез двойна връзка с кислороден атом (О).

Ако въглеродът в карбонилната група е свързан чрез останалите си две химични връзки с въглеводороден остатък и водород или само с два атома водород, то функционалната група е алдехидна, а съединенията се наричат алдехиди R-C(O)H. Ако въглеродът в карбонилната група е свързан с два въглеводородни остатъка, то функционалната група е кетонна, а съединенията се наричат кетони и се изписват с общата формула R-C(O)-R1.

Названия и номенклатура на карбонилни съединения

Алдехидите могат да бъдат мастни R-C(O)-H, ароматни Ar-C(O)-H и мастно-ароматни Ar-R-C(O)-H, но функционалната група е винаги в края на веригата. Наименованията им грубо казано се формират от названието на съответния остатък и наставката -ал (или -алдехид). Ar в гореизброените примери е фениловият остатък, а R – алкиловият.

CH3-C(O)H – етанал; CH2=CH-C(O)H – пропeнал; (C6H6)-CH=CH-C(O)H – 3-фенилпропeнал; (C6H6)-C(O)H – бензалдехид;

По сходен начин се наименуват и представителите на на кетони. Към названието на съответния остатък се прибавя наставката -он (или -кетон). Те също могат … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ