post

Карбоксилни киселини

Карбоксилни киселини – това са органични съединения, които могат да се разглеждат като получени от въглеводороди, в чиято молекула един или повече водородни атоми са заместени от една или повече карбоксилни групи.

Строеж на карбоксилната група

Карбоксилната група от своя страна, може да се разглежда като съставена от една карбонилна и една хидроксилна група, които са под взаимното си влияние. Това определя качествено характерните свойства на самата карбоксилна група.

Карбонилният кислороден атом е свързан посредством двойна връзка с въглеродния атом, който от своя страна е в sp2-хибридно състояние. p-Атомните орбитали, които участват в пи-връзката се спрягат с неподелената р-електронна двойка на хидроксилния кислороден атом.

Вследствие на възникналия мезомерен ефект, електронната плътност при хидроксилния кислороден атом намалява, което се компенсира с изтегляне на електронна плътност от водородния атом. Това го прави по-лесен за отделяне и обуславя киселинните свойства на карбоксилната група.

Карбоксилни киселини – класификация

Класификацията на карбоксилните киселини се осъществява на два принципа:

1.  Според броя на карбоксилните групи (моно-, ди-, три-,…поли-)
2. Според вида на въглеводородния остатък свързан с карбоксилната група (мастни, ароматни, мастноароматни и др.)

Карбоксилни киселини – наименования

Наименованията на карбоксилните киселини се формират, като към името на съответния въглеводород се прибави наставката … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ