post

Изменчивост и наследственост (Теория на еволюцията)

Изменчивост, според Чарлз Дарвин, е процесът на възникване на различия между индивидите от един и същ вид. Той го наблюдава първо при домашните животни и растения и разбира, че видовете не са неизменни във времето. Затова в началото на книгата си „Произход на видовете“ започва именно с него.

Причини за изменчивостта

Дарвин забелязва, че породите домашни животни или сортовете културни растения от един вид, се отличават с по-голямо разнообразие от тези в природата. Той достига до извода, че изменчивостта при одомашняването се влияее от два главни фактора: природата на организма и природата на условията на средата.

Колкото по-продължително е въздействието на условията на средата върху организмите, толкова по-голяма е изменчивостта в поколенията. Но Дарвин забелязва, че понякога при еднакви условия се наблюдава различна изменчивост и обратното, при различни условия се наблюдава еднаква изменчивост. На базата на това той достига до извода, че природата на организмите е по-важна за изменчивостта.

Условията на средата могат да влияят пряко. Например животните населяващи територии със студен климат, обикновено имат по-дебела кожа, големи подкожни мастни натрупвания, а бозайниците притежават и по-гъста косместа покривка.

От друга страна условията могат да влияят непряко на изменчивостта. В този случай Дарвин смята, че се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Еволюция – въведение

Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Еволюцията е свързана с отмиране на неприспособените организми и оцеляване на най-приспособените.

Идеята за еволюция на живота

Произходът на живота и неговото съществуване винаги са вълнували съзнанието на хората. Още в зората на човешката цивилизация са възниквали различни теории по този въпрос, но най-поразителната от всички се оказва създадената през 19 век от Чарлз Р. Дарвин.

Той е английски натуралист, който достигнал до извода, че всички форми на живот са изменчиви и произходът им не е с божествен характер, а произлизат едни от други. Неговата Еволюционна теория се явява крайъгълен камък на съвременната биологична наука и едновременно с това катализатор за развитието на много други науки.

Еволюционната теория обаче има и една друга страна. Освен да въздейства върху научния свят, тази нова концепция нанася удар върху авторитета на англиканската църква в частност и като цяло на християнството в Западния свят. В самата си същност Еволюционната теория отхвърля божественото начало изповядвано от всички традиционни религии. Затова тя се превръща в източник на противоречия между учените и богопоклонниците от многобройните земни вероизповедания. Въпреки яростната реакция на теистичния свят, Еволюционната теория се налага … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ