post

Стареене и смърт

Процесите на стареене и смърт са неизменна част от жизнения цикъл на почти всеки жив организъм. Посредством тях, живият свят непрекъснато се обновява и адаптира спрямо промените в околната среда.

Движещи сили на живота

Живот

Преди да определим какви са движещите сили на живота, трябва изпървом да уточним самото понятие. Живот или жива материя наричаме всяка система, независимо от нейната сложност, която може да обменя самостоятелно енергия и материя с околната среда продължително време, да се саморегулира и да се самовъзпроизвежда. Например Слънцето не може да се смята за жива система, макар да отдава енергия и материя.

Живи са растенията, животните и хората, бактериите, едноклетъчните организми и гъбите. Немъртви са вирионите, които проявяват форми на живот едва, когато попаднат в гостоприемник под формата на вируси. Животът на планетата Земя, в най-простите си форми е изграден на базата на два вида органични съединения – нуклеинови киселини и белтъци.

От топло към студено

За да обясним движещите сили на живота, трябва да тръгнем от най-ниските нива на организация на материята – атомно и молекулно.

Нашата планета е в обсега и в гравитацията на звездата наречена Слънце. Тя от своя страна непрекъснато бомбардира Земята с огромни количества енергия. Те се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Въведение в термодинамиката и закони за запазване на масата и енергията

Материя

Материя е нещо с маса и обем, което пряко или косвено действа на нашите сетива и причинява усещания. Тя е реалната същност на света и съществува обективно и независимо от нашите усещания и възприятия.

Термодинамична система

Термодинамична система е тяло или съвкупност от тела, отделени от околната среда по един или няколко признака.

Изолирана система

Изолирана (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които не обменят маса и енергия с околната среда.

Затворена система

Затворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които са с постоянна маса, но обменят енергия с околната среда.

Отворена система

Отворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които обменят маса и енергия с околната среда.

Закон за запазване на масата

Закон за запазване на масата (ЗЗМ) – формулиран е от Ломоносов и доказан през 1756 година. През 1779 година Лавоазие също го доказва опитно и благодарение на него той придобива популярност.

Законът за запзване на масата гласи, че масата на една изолирана система остава постоянна независимо от всички промени в системата.

Какво е масата? Тя е количествена мярка за инертността на една система. Инертността е свойство на всяка материална система да се противопоставя на усилията за изменение … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ