post

Изомерия на органичните съединения

Въглеводородите са органични съединения, които имат изключително голямо разнообразие. Едната от причините за тази многобройност се нарича явлението изомерия. Благодарение на него съединения с еднакъв качествен и количествен състав имат различни физични или химични свойства. Същността на изомерията се състои в различния строеж или пространствена ориентация на органичните молекули и оттам са и двата основни вида – структурна и пространствена изомерия.

Структурна изомерия

Верижна изомерия

Верижната е подвид на структурната изомерия. При нея изомерите притежават еднакъв, количествен, качествен и функционален състав, но различна по структура верига на молекулите. Веригите могат да бъдат прави или различно разклонени. Обикновено верижните изомери имат различни физични свойства.

Позиционна изомерия

Позиционната е също подвид на структурната изомерия. При тeзи изомери, значение има мястото във веригата, на което се намира дадена функционална група, заместител или сложна връзка. Позиционните изомери също се различават предимно по физичните си свойства, а в някои случаи и по биохимичното си значение. Например природно срещащите се аминокиселини са предимно алфа-изомери.

Метамерията е форма на позиционна изомерия, при която функционалната група е включена в самата въглеводородна вергига, като по този начин я разделя два различно дълги въглеводородни остатъка. Този вид изомери образуват например диалкиламините и етерите.

Функционална изомерия

Функционалните изомери също са структурни … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ