post

Мед и металургия на медта

Химичният елемент мед (Cu) съществува в природата под формата на просто вещество (метал) и химични съединения. За първи път в човешката история, метална мед е била обработена около 9000-та годинa преди новата ера в земите на днешен Ирак. Между петото и четвъртото хилядолетие пр.н.е. тя се е превърнала в металът определящ някои от цивилизационните насоки на развитие на човечеството. Затова този период е известен под названието Медна епоха (още каменно-медна, енеолит, халколит).

Във варненския халколитен некропол, заедно с най-старото обработено злато в света, са намерени множество медни предмети от същата ера. До мумията на Йоци – леденият човек от Алпите също е открита медна брадва, която може да бъде датирана около 3350 пр.н.е.

Приблизително към 4500-та пр. Христа, хората за първи път са започнали да сплавят мед с калай, в резултат на което се е получила сплав наречена бронз. През второто и първото хилядолетие, широката употреба на бронза става причината периодът да бъде наречен Бронзова епоха.

Физични свойства

При стайна температура медта е в твърдо агрегатно състояние, като нейната твърдост превъзхожда тази на другите два метала от 1Б група на Периодичната система. Елементът се класифицира като преходен метал (d-елемент) и простото му вещество се отличава с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Галваничен елемент

Галваничен елемент – представлява конструкция, в която протича електрохимична реакция, в резултат на което, химичната енергия се преобразува в електрична. На този процес може да се гледа като на обратен на електролизата, при която електричната енергия се трансформира в химична.

Конструкция на галваничен елемент

Галваничен елемент може да се конструира в един или два съда от инертен материал (стъкло, керамика, пластмаса). Ако съдът е само един, то тогава по средата се поставя пореста преграда, която го разделя на два полуелемента. Ако съдовете са два – съответно и полуелементите са два, между тях се използва солеви мост, който да ги свързва. Солевият мост е тръбичка изпълнена с разтвoрена сол – електролит (NaCl, KCl, NH4NO3). Електролитът не изтича, защото е ограничен с порести прегради или желатиноподобни вещества.

В полуелементите се налива разтвор на електролит. Един от примерите е галваничният елемент на Даниел-Якоби, наричан често само елемент на Даниел. При него, в единия полуелемент се потопява електрод от цинк (анод) в разтвор от цинков сулфат. Това е отрицателният полюс на галваничния елемент. В другия полуелемент електродът е от мед (катод) и се потопява в разтвор от меден сулфат. Той представлява … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Електролиза и електролизни процеси

Електролиза е явление, което в своята същност представлява окислително-редукционни процеси, протичащи в стопилки или в разтвори на електролити под действието на постоянен електричен ток.

Електролиза в стопилка

За разлика от класическите окислително-редукционни процеси, електролизата не протича спонтанно, а задължително изисква наличието на външен източник на електричен ток. Ако два въглеродни електрода се потопят в стопилка на натриев хлорид (NaCl), а в другия си край са свързани за галваничен елемент (батерия, акумулатор), в стопилката се наблюдава ориентиране на йоните към електродите. Отрицателно заредените хлорни йони се насочват към положителния електрод (анод) и затова се наричат аниони. Положително заредените натриеви йони се ориентират към отрицателния електрод (катод) и затова се наричат катиони.

дисоциация: NaCl  → Na+ + Cl

процес на катода: Na+ + e → Na         процес на анода: Cl – e → Cl → Cl2 

За да протече процесът електролиза е необходимо да се наруши равновесното състояние на електродите. Тази е причината те да се свързват към външен източник на постоянен електричен ток. Стойностите на електродните потенциали се изменят и се наблюдава електрична поляризация. При протичането на електричество, катодът действа като редуктор и отдава електрони, а анодът приема електрони и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ