post

Естествен отбор (Теория на еволюцията)

Естествен отбор се нарича онази движеща сила, която стои в основата на еволюционния процес. Естественият отбор, във своята всеобхватност, разпростира действието си върху цялата жива природа и отсява видовете, които следва да оцелеят, да се размножават, развиват и евентуално да еволюират в други видове. Неговото действие се осъществява благодарение на борбата за съществуване, в която неспособните да се приспособят към измененията на средата отмират, а останалите  предават гените си на следващото поколение.

Проблясък на гениалност

На базата на наблюденията си върху изкуствения отбор, Чарлз Дарвин достига до извода, че в природата трябва да съществува сила с изцяло естествен произход, която да изпълнява селекционна роля, подобна тази на човека. Той нарекъл силата двигател на еволюцията естествен отбор.

Естествен отбор (по Дарвин)

Дарвин достига до извода, че индивидите в природата, които имат дори най-малко предимство пред останалите, би следвало да се размножават по-успешно и да предадат в поколенията полезния белег. От своя страна, индивидите които имат вредни изменения, следва да загинат в борбата за съществуване. Това запазване на благоприятните индивидуални разлики и изменения и разрушаването на онези, които са вредни, аз наричам естествен отбор или преживяване на най-приспособените  (Чарлз Дарвин, „Произход на видовете“). Безразличните изменения се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Борба за съществуване (Теория на еволюцията)

Борба за съществуване е фундаментално понятие, което Чарлз Дарвин въвежда с допълнителното уточнение, че в много от случаите трябва да се приема като метафорично описание на взаимоотношенията, на организмите със средата и с останалия жив свят. Според създателя на Еволюционната теория, основната предпоставка за действието на естествения отбор е въпросната борба за съществуване, която в някои случаи е безмилостна и крайно жестока.

Дарвин обръща внимание на природните прелести, такива каквито ние хората ги възприемаме, но зад идиличните картини на пеещи птички и красиви растения, натуралистът вижда същите тези птици как унищожават хиляди насекоми и семена, а техните яйца и малки стават жертва на други хищни твари. Борбата за съществуване кипи с непрестанна и несъизмерима сила постоянно. Тя дава възможност на малките изменения във видовете, които са благоприятни за оцеляването им, да се закрепят в поколенията и да осигурят предимство на притежателите си.

Смисъл на понятието

Метафората зад понятието борба за съществуване, Дарвин илюстрира с различни примери. Той разглежда конкуренцията между две кучета за храна. Онова от тях, което си осигури повече, ще живее за сметка на другото. Натуралистът се аргументира и като посочва начина, по който растение в пустинята се бори със сушата за жизненоважните капки влага. Друг пример, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Палене на огън на открито

Огън (горене) – това е верижна, екзотермична химична реакция на енергично окисление на веществата. Казано по-просто огънят е явление, при което горими материали се възпламеняват ако към тях се внесе източник на топлина и горят докато има кислород (въздух). Естествено трябва да се спазят няколко условия.

Първо, източникът на топлина (запалена клечка кибрит, искра и др.) трябва да поддържа достатъчно висока температура, за да започне химичната реакция на горене. Няма как с топла чаша кафе да се запали каквото и да било, освен ако материалът не се възпламенява под 100 градуса по Целзий.

Второ, колкото по-трудно запалим е въпросният материал, толкова по-продължително началният източник на висока температура трябва да е в наличност, за да отдава и нагнетява топлина, до достигане на температурната точка на запалване.

Трето, за да бъде продължително горенето, трябва да има постоянен приток на кислород и достатъчно горими материали, които са необходими да поддържат верижната реакция на горене.

Палене на огън и неговото значение за човешкия вид

В зората на човечеството само няколко неща са дали невероятен тласък на човешката еволюция. Едно от тях е умението за намиране, овладяване и по-късно за палене на огън. Първите срещи с тази природна сила се отдават … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

ДНК – носител на наследственост

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) – представлява химично съединение (хетерополимер) със сложна структура. В нея е закодирана информацията, която определя какви белези се унаследяват от родителите в техните потомци.

Нуклеинови киселини

Заедно с белтъците, втората най-важна съставка за живота са нуклеиновите киселини. Те са хетерополимерни органични макромолекули, чиито дълги вериги са изградени от по-малки органични молекули наречени мономери. Мономерите на нуклеиновите киселини носят названието мононуклеотиди или само нуклеотиди.

В началото на биохимичната еволюция, която предшества биологичната, нуклеиновите киселини се утвърдили като основни информационни матрици. Единствено в тях, от тогава до днес, се закодира информацията са синтез на големите белтъчни молекули.

На практика, нуклеиновите киселини са информационен носител за всички форми на живот на планетата Земя. В природата съществуват два основни вида, които са фундаментални за живия свят – дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК).

Химичен състав и структура на ДНК

Всеки мононуклеотид от веригата на ДНК съдържа в себе си основните химични елементи характерни за органичните съединения – въглерод (C) и водород (H). Освен това, химичния състав на мономерите включва кислород (O), азот (N) и фосфор (P). Изброените елементи изграждат трите главни съставни части на всеки нулеотид:… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Еволюция – въведение

Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Еволюцията е свързана с отмиране на неприспособените организми и оцеляване на най-приспособените.

Идеята за еволюция на живота

Произходът на живота и неговото съществуване винаги са вълнували съзнанието на хората. Още в зората на човешката цивилизация са възниквали различни теории по този въпрос, но най-поразителната от всички се оказва създадената през 19 век от Чарлз Р. Дарвин.

Той е английски натуралист, който достигнал до извода, че всички форми на живот са изменчиви и произходът им не е с божествен характер, а произлизат едни от други. Неговата Еволюционна теория се явява крайъгълен камък на съвременната биологична наука и едновременно с това катализатор за развитието на много други науки.

Еволюционната теория обаче има и една друга страна. Освен да въздейства върху научния свят, тази нова концепция нанася удар върху авторитета на англиканската църква в частност и като цяло на християнството в Западния свят. В самата си същност Еволюционната теория отхвърля божественото начало изповядвано от всички традиционни религии. Затова тя се превръща в източник на противоречия между учените и богопоклонниците от многобройните земни вероизповедания. Въпреки яростната реакция на теистичния свят, Еволюционната теория се налага … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ