post

Дисперсни системи – Разтвори. Дифузия и Осмоза

Ако имаме две вещества, за които приемаме, че частиците на едното са равномерно разпръснати между частиците на другото, казваме, че те заедно образуват дисперсна система. Веществото, чиито частици условно приемаме за диспергирани (разпръснати) се нарича дисперсна фаза. Веществото, в което условно приемаме, че са разпръснати частиците на дисперсната фаза, се нарича дисперсна среда.

Дисперсни системи

В зависимост от агрегатното състояние, дисперсните системи биват газообразни, течни и твърди. Според размерите на частиците на дисперсната фаза, дисперсните системи са грубо дисперсни, колоидно дисперсни и молекулно (йонно) дисперсни.

1. Молекулно-дисперсните и йонно-дисперсните системи се наричат истински разтвори. Веществото, което има агрегатното състояние на разтвора се нарича разтворител (дисперсна среда). Останалите вещества се наричат разтворени вещества (дисперсна фаза). Разтворите са хомогенни дисперсни системи, при които размерът на диспергираните частици е под един нанометър (nm).

2. Колоидно-дисперсните системи се наричат колоиди. Размерът на диспергираните частици при колоидите е между 1 и 1000 нанометра (nm).

Солватация

Процесът на разтваряне протича спонтанно и едновременно с процеса солватация, при който молекулите на разтворителя (солвента) влизат в контакт с молекулите на разтваряното вещество, обграждат ги и с помощта на електрични сили на привличане, разкъсват връзките на кристалната решетка, напълно обграждат … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ