post

Панкреас. Хормони на панкреаса – инсулин и глюкагон

Панкреас (задстомашната жлеза) е орган с екзокринни и ендокринни функции в организма. Екзокринната секреция на човешкия панкреас се състои в синтез и отделяне на храносмилателни ензими. Те се изливат в дванадесетопръстника чрез панкреатичния сок и участват в разграждането на хранителните вещества до по-малки молекули. Ендокринната секреция на хормони от панкреаса се изпълнява от няколко вида жлезисти клетки.

Панкреас – устройство

Човешкият панкреас се намира зад стомаха в коремната кухина. Именно на това разположение се дължи названието задстомашна жлеза. Частта с ендокринни функции е малък процент от органа – около 1,5%. Тези участъци се наричат Лангерхансови острови и се откриват пръснати из целия панкреас.

Лангерхансовите острови са богато кръвоснабдени, за да се улесни отделянето на панкреатичните хормони в кръвта. В тях се различават четири вида клетки с ендокринна функция. Алфа-клетките представляват до 25% от островните клетки. Те произвеждат хормона глюкагон. Бета-клетките заемат най-голяма площ в Лангерхансовите острови – до 60%. Те синтезират хормона инсулин. Делта-клетките са отговорни за синтеза на соматостатин. F-клетките произвеждат панкреатичен полипептид. Алфа, делта и F-клетките заемат периферията на Лангерхансовите острови. Бета-клетките се намират във вътрешната част на островите.

Хормони на панкреаса – същност и биологични ефекти

Действието на панкреатичните хормони е насочено … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Въглехидрати (захари) – глюкоза и фруктоза

Въглехидрати (захари) – това са клас органични съединения, които подобно на аминокиселините са от изключително значение за живота на Земята. Те са полихидроксикетони и полихидроксиалдехиди и могат да бъдат разглеждани като съеднинения на въглерода с водата („въгле” от въглерод и „хидрат” от вода). Общата формула на тези съединения е Cn(H2O)n.

Захарите имат два типа функционални групи – хидроксилни и карбонилни (алдехидни или кето) групи. Тези групи определят химичните и биологичните им свойства. Всеки монозахарид може да съществува в отворена или циклична форма.

Според размера на молекулите и химичния си строеж всички въглехидрати се разделят на монозахариди, олигозахариди и полизахариди. Последните са полимери, чиито мономери са монозахаридни остатъци. Олигозахаридите се състоят само от два до десет монозахаридни остатъка.

Монозахариди

Монозахаридите са прости въглехидрати – алдози и кетози. Имат тривиални наименования завършващи на -оза и са разтворими във вода. От срещаните в природата, глюкозата, рибозата, и дезоксирибозата са алдози, а фруктозата е кетоза. Алдозите притежават алдехидна група, а кетозите кетогрупа.

Освен в линейна форма, монозахаридите съществуват и в пръстеновидна форма. В зависимост от броя на кислородните си атоми, монозахаридите биват триози, тетрози, пентози и хексози. В природата глюкозата (алдохексоза) и фруктозата (кетохексоза) са продукт на процеса … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ