post

Хидроксиди (основи)

Хидроксиди – това са химични съединения, които се получават или могат да бъдат разглеждани като получени при взаимодействието на основен или амфотерен оксид с вода.

Разтворимите във вода основни хидроксиди се наричат основи. При разтварянето си основите се дисоциират на метален катион (или амониев) и хидроксилен анион (ОН). От гледна точка на теорията за електролитната дисоциация това всъщност е определението за основа. Валентност на основа е понятие, което показва броя молове хидроксилни аниони, които се отделят при дисоциацията на един мол от дадена основа. Например калиевата основа е едновалентна – KOH, а калциевата е двувалентна – Ca(OH)2.

Основните хидроксиди съответстват на химичните елементи със силно изразен метален характер, а също и на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в нисшите им степени на окислени. Амфотерните хидроксиди са неразтворими във вода и съответстват на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в междинните (p-, d- и f-) и висшите (само f-) им степени на окисление.

Наименования

Названията на хидроксидите се формират от името на съответния катион използвано като прилагателно (калиев, натриев, калциев, амониев и т.н.) плюс думичката хидрооксид или основа. Натриева основа = натриев хидрооксид (NaOH), калциева основа = калциев хидроксид … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ