post

Водородни съединения (Хидриди)

Бинерните химични съединения на елементите с елемента водород се наричат водородни съединения (хидриди). Химичните съединения на въглерода с водорода се наричат въглеводороди и спадат към групата на органичните съединения, които също могат да се разглеждат в някои аспекти като водородни съединения.

Водородните съединения биват: йонни, ковалентни и металообразни. В тази публикация има приложени две таблици на елементите и съответстващите им хидриди, които обаче имат известни различия в класификацията им. Те са достатъчно добри от образователна гледна точка, но за по-задълбочено детайлно запознаване със съответния елемент и хидрид, препоръчваме на читателите да потърсят по-тясно специализирана литература.

Йонни хидриди

Йонните водородни съединения носят общото название хидриди, което повечето автори ползват и за всички останали видове. Те се образуват от s-елементи с метален характер (без Be и Mg) и водород, като се характеризират с йонна кристална решетка и се наричат още солеобразни.

При обикновени условия хидридите са твърди кристални вещества с висока температура на топене, макар че повечето се разлагат при нагряване в отсъствие на въздух още преди да се стопят. Стопилките им провеждат електричен ток, което е доказателство за йонния им строеж.

Водородът в йонните хидриди е в -1-ва степен на окисление, което го прави добър редуктор и с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ