Електрически централи – ВЕЦ, ПАВЕЦ, ГТЕЦ

Електрически централи – сложни инженерни технически съоръжения, които са предназначени за производството на елекричество за стопански нужди.

Водноелектрическата централа

Водноелектрическата централа (ВЕЦ) преобразува енергията на течащата вода в електрическа енергия. Най-важното за нея хидротехническо съоръжение е язовирната стена. Тя задържа водата в язовира и създава необходимия напор. С помощтта на хидравлична турбина енергията на водата, движеща се под напор, се превръща в механична енергия на въртенето, която след това се преобразува във електрическа енергия.

Хидравличната турбина, генераторът и устройството за автоматичен контрол и управление (пултовете) са разположени в машинната зала на ВЕЦ. Повишаващите трансформатори се монтират вътре в сградата или на открити площадки, а разпределителните устройства – най-често на открито, близо до сградата на електроцентралата.

Изграждането на водноелектрически електроцентрали е немислимо без комплексното решаване на много задачи. Необходимо е да се задоволят нуждите не само на енергетиката, но и на водния транспорт, водоснабдяването, напояването, рибното стопанство. На всички тези задачи най-добре отговаря принципът на каскадност – по течението на реката се изграждат не една, а последователно няколко ВЕЦ.

Това позволява да се създадат водохранилища, разположени едно след друго на различни нива, а следователно по-пълно да се използва отокът на реката, енергийните и ресурси и да се регулират … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ