post

Наситени въглеводороди – Алкани

Въглеводородите са различни по размер органични съединения, които са изградени от атомите само на два елемента – водород и въглерод. Те са най-простите по състав и всички останали органични съединения могат да се разглеждат като произлезли от тях.

Хомоложен ред и номенклатура на алкани

Алкани – това са най-богатите на водород въглеводороди (наситени), в които връзките между въглеродните атоми са прости и единични. Характерно за някои органични съединения е, че можем да опишем цял един клас с една обща формула. За алканите тя е:

CnH2n+2

CH4 – метан; C2H6 – етан; C3H8 – пропан; C4H10 – бутан;… CnH2n+2 – алкан;

Представителите на алканите могат да се подредят по нарастване на молекулната си маса, като по този начин образуват хомоложен ред. Всеки следващ представител в реда се отличава от предишния с една метиленова група.

Първите четири представителя на този клас органични съединения носят тривиалните наименования изредени по-горе. Останалите представители се именуват по номенклатурата на IUPAC. За целта се използва латинско или гръцко числително бройно и наставката -ан: пентан, хексан, хептан, октан, нонан, декан и т.н. Когато съединението има разклонена верига, названието му се определя … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ