post

Аминосъединения – амини

Органичните съединения, които съдържат азот се отличават с голямо многообразие и значимост за живота. В тази публикация ще се обърне специално внимание на амините. Те могат да бъдат разглеждани като производни на амоняка, в чиято молекула един или повече водородни атоми са заместени с въглеводородни остатъци.

В зависимост от броя на заместителите амините могат да бъдат първични, вторични и третични. В зависимост от вида на заместителите всички амини биват мастни, ароматни или смесени (мастно-ароматни). В зависимост от броя на аминогрупите те могат да бъдат моно-, ди- и полиаминопроизводни.

Номенклатура на амини

Названията на амините се формират, като след наименованието на съответните въглеводородни остатъци се добави наставката -амин (метиламин, етиламин, фениламин и пр.). Ако имаме вторичен или третичен амин респективно с два или три еднакви въглеводородни заместителя, то пред наименованието се слагат съответно представките ди- и три-, като пример можем да посочим диметиламин HN(CH3)2 и триметиламин N(CH3)3.

Аминогрупата може да бъде разглеждана като едновалентен заместител в молекулите на органичните съединения. Тогава нейното присъствие се отбелязва с представката амино- и с номер преди нея, който посочва позицията на която се намира тя (пример: H2N-CH2-CH2-H2C-NH2  1,3 … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ