post

Ядрени реакции

Ядрени реакции се наричат процесите, които произтичат като резултат от взаимодействието на атомното ядро с частици изстреляни по него. Когато частиците притежават достатъчно висока енергия, те предизвикват изкуствена радиоактивност, която може да доведе до разпадане на ядрото.

Разликата между ядрени реакции и химични реакции

  1. При химичните реакции измененията засягат само атомната обвивка. При всички ядрени реакции се изменя ядрото на атома, както и неговата физична и химична природа. Един атом може да се превърне в друг при ядрена реакция, което е невъзможно при нито една химична реакция.
  2. Енергията, която се поглъща или отделя при химичните реакции е многократно по-малко от тази при ядрените реакции.
  3. В случай, че при някои ядрени реакции не се получи атом на друг химичен елемент, а нестабилен изотоп на същия, тогава ядрото става радиоактивно, което впоследствие отново може да доведе до разпад или излъчване на гама радиация. При химична реакция никога не се формират нестабилни радиоактивни ядра.

Видове ядрени реакции

Съществуват два основни вида ядрени реакции според вида на частиците, с които се бомбардират ядрата и резултатите получени в следствие на това. Обстрелът може да е със заредени или незаредени частици, а получените ядра могат да са стабилни или нестабилни.

Ядрени реакции причинени от заредени частици

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ
post

Радиоактивност – радиоактивен разпад и радиация

Явлението радиоактивност представлява спонтанно разпадане (радиоактивен разпад) на атомните ядра на емисии от частици с размери по-малки от тези на атома. Разпадът е съпроводен от радиация, която представлява емитиране (излъчване) на електромагнитни вълни, носещи названието гама лъчи (γ).

Стабилност на ядрата

Атомните ядра се отличават с различна стабилност. Тези, които не са подложени на външни влияния и могат да съществуват непроменени безкрайно време се наричат стабилни. Всички ядра, които се разпадат самоволно се наричат нестабилни.

Близо 400 изотопа на химичните елементи притежават стабилни ядра, като елементите от номер 84 нагоре включително, са нестабилни. Интересен факт е, че големите ядра, за да са стабилни имат нужда от повече неутрони. Това намалява протон – протон отблъскването.

Атомите на някои елементи са с изключително стабилни ядра. Забелязана е зависимост свързана с броя на нуклоните в ядрата им. Атомите с 2, 8, 20, 28, 50 и 82 протона или неутрона спадат към тази група. От друга страна ядрата с четен брой нуклони (протони + неутрони) обикновено спадат към стабилните. Това е една от причините за създаването на теоретичния слоест модел на атомното ядро.

Радиоактивност

Радиоактивността е открита в края на 19 век от Антоан Анри Бекерел. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ