post

Скорост на химичните реакции

Скорост на химичните реакции се нарича величината, която описва как се променят моларните концентрации на веществата спрямо времето, при протичането на химично взаимодействие.

Понятия

Химията е наука, която изучава материята. Но аз предпочитам да я възприемам като изследване на изменението… то е свързване и разпадане, а после трансформация (Walter White, Breaking Bad series).

Химична реакция е всяко изменение или взаимодействие на веществата и превръщането им от едно в друго. Тези процеси протичат за различно време (t) ако условията са различни.

Веществата, които участват в реакциите, могат да се измерват в маса, обем или в количество вещество (молове). Концентрацията им измерена в количество вещество (n) спрямо обема (V) на системата се нарича моларна концентрация (c).

c = n/V  (mol/m3) (лабораторно размерността обикновено е мол за литър);

Скорост на химичните реакции

Изразът за скорост на химичните реакции отразява изменението на моларната концентрация на веществата за единица време:

vср = ±Δc/Δt (mol/m3.s);

Тъй като често отделните вещества в реакцията изменят концентрацията си различно по време на взаимодействието, изразът за скоростта се съставя поотделно спрямо всяко вещество. Когато той касае реагентите, чиято концентрация намалява в течение на времето, полученият … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Катализа. Катализатори. Инхибитори и активатори

Някои процеси в природата протичат спонтанно за секунди, а други бавно за часове, дни и дори години. Оказва се обаче, че върху скоростта на химичните реакции може да се влияее (да се ускорят или забавят) с помощта на определени вещества. Те се наричат с общото название катализатори.

Процесът на изменение на скоростта на химичните взаимодействия и ускоряването им, в който участва катализатор, се нарича катализа.

Катализатори

Катализаторите са вещества, които променят скоростта на химичните реакции, като в края на процеса излизат количествено и качествено непроменени.

Те могат да ускоряват само термодинамично възможните реакции и не могат да инициират невъзможни процеси. Ако една реакция не може да се осъществи, то няма катализатор, който да я накара да протече. При обратимите реакции катализаторът влияее в еднаква степен както на скоростта на правата реакция, така и на тази на обратната реакция.

Съществуват катализатори, които ускоряват повече от една по вид реакция. Например платината (Pt) се използва в ускоряването на много видове химични реакции и синтези, в това число и при получаването на амоняк (NH3) от азот и водород.

N2 + 3H2 + cat.(Pt) → 2NH3 + cat.(Pt)

n-хексан + cat.(Pt) → C6H… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ