post

Нуклеотиди – АТФ, ацетилкоензим А, НАД, ФАД

Нуклеотиди се наричат веществата, които са продукт на кондензация на някои хетероциклени органични съединения и монозахариди съдържащи фосфорна киселина в молекулата си.

Най-важните от биологична гледна точка са онези нуклеотиди, които служат като мономери, т.е. структурни единици, за големите молекули на нуклеиновите киселини (ДНК и РНК). Не им отстъпват по важност и съединения като аденозинтрифосфат и ацетилкоензим А, на които строежът също включва нуклеотиди.

Състав на нуклеотидите

Всеки нуклеотид се състои от три главни структурни елемента: азотна база, пентоза и фосфорна киселина.

1.) Азотната база се нарича още основа (проявява основни свойства) и представлява пуриново, пиримидиново или друго хетероциклено съединение. В структурата на азотната база има един или повече азотсъдържащи органични пръстени. Тя е свързана с монозахаридния остатък, който в случая е пентоза.

2.) Пентозата представлява монозахарид (въглехидратна молекула), който при рибонукленовата киселина (РНК) е рибоза (β-D-рибофураноза), а при дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е дезоксирибоза (β-D-2-дезоксирибофураноза). Двата монозахарида се различават само по една функционална група – хидроксилната, която при дезоксирибозата отсъства на втора позиция и е заменена от водород. Оттук идва и представката дезокси- в названието на съединението, заради липсата на кислороден атом.

Свързването става, като азотната база замества хидроксилната група на позиция 1′ в молекулата на … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

ДНК – носител на наследственост

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) – представлява химично съединение (хетерополимер) със сложна структура. В нея е закодирана информацията, която определя какви белези се унаследяват от родителите в техните потомци.

Нуклеинови киселини

Заедно с белтъците, втората най-важна съставка за живота са нуклеиновите киселини. Те са хетерополимерни органични макромолекули, чиито дълги вериги са изградени от по-малки органични молекули наречени мономери. Мономерите на нуклеиновите киселини носят названието мононуклеотиди или само нуклеотиди.

В началото на биохимичната еволюция, която предшества биологичната, нуклеиновите киселини се утвърдили като основни информационни матрици. Единствено в тях, от тогава до днес, се закодира информацията са синтез на големите белтъчни молекули.

На практика, нуклеиновите киселини са информационен носител за всички форми на живот на планетата Земя. В природата съществуват два основни вида, които са фундаментални за живия свят – дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК).

Химичен състав и структура на ДНК

Всеки мононуклеотид от веригата на ДНК съдържа в себе си основните химични елементи характерни за органичните съединения – въглерод (C) и водород (H). Освен това, химичния състав на мономерите включва кислород (O), азот (N) и фосфор (P). Изброените елементи изграждат трите главни съставни части на всеки нулеотид:… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ