post

Адсорбция. Адсорбент и адсорбат.

Поглъщането на едни вещества от други представлява съвкупност от процеси известни под общото название сорбция. Когато сорбционните процеси касаят хетерогенна система съставена от две вещества в различно агрегатно състояние (твърдо/газообразно, твърдо/течно или течно/газообразно) могат да се наблюдават два вида явления – абсорбция и адсорбция.

Течностите и газовете носят общото название флуиди. Явлението, при което молекулите на даден флуид проникват в целия обем на твърдото тяло или течността се нарича абсорбция. Абсорбцията е възможна благодарение на процеса дифузия. Веществото, което поглъща флуидните молекули се нарича абсорбент. Флуидът, чиито молекули биват погълнати от абсорбента, се назовава абсорбат. Абсорбция може да се наблюдава и на твърди частици от течност, какъвто е примерът с очистване на въздуха от запрашаване по време на дъжд.

Не винаги частиците на едната фаза проникват в другата. Явлението, при което молекулите на флуида се задържат на повърхността на твърдото тяло или течността се нарича адсорбция. На адсорбцията може да се гледа като на частен случай на абсорбция.

Веществото, което задържа на повърхността си други вещества, носи названието адсорбент. Веществото, което ще се адсорбира, се нарича адсорбтив, а когато е адсорбирано – адсорбат. Количеството на адсорбирано вещество в един квадраден … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ