post

Примитивен дървен лък – изработка

Изработката на дървен лък за оцеляване е едновременно лека и нелека задача. За да стане по-ясна работата по неговата направа, читателят трябва първо да се запознае с някои основни факти за лъковете. Тези оръжия се делят главно на две големи групи – прости лъкове и сложни лъкове.

Тялото на простия лък е изградено от един единствен материал, който най-често бива дърво. Тялото на сложните лъкове е частично или изцяло композитно, което ще рече, че е съставено от два или повече материала. На практика самият лък представлява композиционен материал, който има по-добри характеристики от съставящите го материали взети поотделно.

Простите лъкове най-грубо могат да се разделят на четири вида: лък за оцеляване, примитивен лък, ловен лък и боен лък. Тази класификация се прави главно на тяхната сила и сложност на изработка.

Ловният и бойният лък се изработват в работилница от опитни в занаята майстори, които работят с пълен набор инструменти и със специално обработени дървени заготовки. Тези лъкове са отлични и дълготрайни оръжия и се различават главно по силата на опън. Ловният лък е около 25-30 кг, а бойният е около 40-50кг.

Лък за оцеляване и примитивен лък – те също са предназначени за лов, но могат да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Текстилни материали с техническо предназначение

Ингредиенти за полимерни материали

Ингредиентите са добавки, които се въвеждат в полимерните материали за придаване на необходимите експлоатационни свойства, за облекчаване преработката на полимерните материали или за поевтиняване на изделията. По предназначение ингредиентите биват: пълнители, пластификатори, стабилизатори, съшиващи агенти, багрила, структурообразуватели, порообразуватели, смазки и модификатори.

Пълнителите могат да влияят върху твърдостта, якостта, топлопроводимостта, топлоустойчивостта и др. качества на полимерните материали. Пластификаторите служат за повишаване на пластичността и разширяване на интервала на високоеластично състояние. Стабилизаторите служат за защита от стареене. Съшиващите агенти служат за образуване на напречни връзки между полимерните макромолекули.

Багрилата оцветяват полимерните продукти. Структурообразувателите осигуряват по-добри физико-механични свойства на полимерните продукти. Порообразувателите създават пори с цел намаляване масата на крайния продукт. Смазките са вещества предотвратяващи залепването на полимера към работните повърхности. Модификаторите променят целенасочено свойствата на полимерните материали.

Полимерни композиционни материали

Композиционните материали са такива, които са съставени от два или повече материала и имат по-добри характеристики от съставящите ги материали поотделно. Използват се както в областта на високите технологии, така и в стоките за бита и ежедневието. Те са съставени от матрица и усилващ (армиращ) пълнител.

Като матрици могат да се използват метални, сплави, органични полимери, силикатни материали и други. Като усилващи влакнести пълнители могат да се използват … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

Електрически централи – ВЕЦ, ПАВЕЦ, ГТЕЦ

Електрически централи – сложни инженерни технически съоръжения, които са предназначени за производството на елекричество за стопански нужди.

Водноелектрическата централа

Водноелектрическата централа (ВЕЦ) преобразува енергията на течащата вода в електрическа енергия. Най-важното за нея хидротехническо съоръжение е язовирната стена. Тя задържа водата в язовира и създава необходимия напор. С помощтта на хидравлична турбина енергията на водата, движеща се под напор, се превръща в механична енергия на въртенето, която след това се преобразува във електрическа енергия.

Хидравличната турбина, генераторът и устройството за автоматичен контрол и управление (пултовете) са разположени в машинната зала на ВЕЦ. Повишаващите трансформатори се монтират вътре в сградата или на открити площадки, а разпределителните устройства – най-често на открито, близо до сградата на електроцентралата.

Изграждането на водноелектрически електроцентрали е немислимо без комплексното решаване на много задачи. Необходимо е да се задоволят нуждите не само на енергетиката, но и на водния транспорт, водоснабдяването, напояването, рибното стопанство. На всички тези задачи най-добре отговаря принципът на каскадност – по течението на реката се изграждат не една, а последователно няколко ВЕЦ.

Това позволява да се създадат водохранилища, разположени едно след друго на различни нива, а следователно по-пълно да се използва отокът на реката, енергийните и ресурси и да се регулират … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ