Сигнална свирка от дърво

Сигнална свирка от дърво може да се направи в качеството на играчка за деца или в случай нужда при екстремна ситуация. Двете необходими за целта неща са джобно ножче и подходящо дървено клонче. Най-популярните дървета за целта в България са върбата и ореха.

Избор на дърво за сигнална свирка

За да се направи сигнална свирка бързо и без усилия, важното е кората да се отделя с лекота от дървесината. Това обикновено е най-лесно през пролетта, когато соковете изпълват растенията. Но дори и през късното лято могат да се открият подходящи клончета за свирки. Те трябва да са достатъчно зелени, за да имат мъзга (сок) и достатъчно зрели, за да се е обособила самостоятелна дебела кора.

Желателно е клончето избрано за сигнална свирка да не е по-дебело в диаметър от една монета 20 стотинки. Също така трябва да има минимум 5-6 сантиметра междувъзлово пространство без чепове и дефекти. В единия край ?(приема се за преден) клончето се скосява както е показано на изображението, за да е удобно за лапане. Казано другояче – оформя се мундщука (наустника) на свирката.

Отделяне на кората

На 5-6 сантиметра от предния край кората кръгово се обрязва с ножчето, така че да не се свързва с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Стъкло – производство на стъкло

Стъкло се наричат преохладените стопилки на натриево-калциеви силикати и силициев диоксид, както и тези на оксидите на бора, германия и др. Стъклото е инертен материал, което ще рече, че не взаимодейства с почти нищо и това го прави изключително подходящо за приложение в бита и индустрията. То е крехко и може да бъде както напълно прозрачно, така и оцветено. Суровините за производството му са в изобилие, а стъклените отпадъци не замърсяват химически или биологически природата. Много композитни материали използват стъклени ингредиенти.

Съставки използвани за производството на стъкло

Кварцовият пясък (силициев диоксид SiO2) е основната стъклообразуваща суровина. Много често в природни условия, когато в пустинята или на плажа пясъкът бъде ударен от мълния, се наблюдава витрификация (встъкляване) и формиране на фулгурити. Това са кухи кореноподобни образувания от стопен силициев диоксид и други материали.

Промишлено произведеното стъкло за ежедневни цели, включва в състава си силициев диоксид, натриеви силикати (Na2SiO3) и калциевите силикати (CaSiO3). За получаването на стъкла със специални свойства или различно оцветяване, към изходните компоненти се добавят и други оксиди.

Например магнезиев оксид (MgO) и алуминиев оксид (Al2O3) се прибавят за по-добра … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Закон на Бернули – константа и уравнение на Бернули

Закон на Бернули е физична закономерност дефинирана от швейцарския физик Даниел Бернули през 18 век, която се изразява математически с уравнението на Бернули.

Теоретична постановка

Като начало ще съставим теоретична постановка, на базата на която, ще изведем уравнението на Бернули.

В стационарен поток на идеален флуид може мислено да се отдели произволна токова тръба. Между две нейни различни сечения Sи S2, на разстояние l едно от друго, има затворен обем течност. За безкрайно малко време dt, флуидът ще се придвижи по посока на токовите линии. При това негово движение, горното му сечение ще се премести на безкрайно малко разстояние dl1, а долното – на dl2.

Идеалният флуид е несвиваем, от което следва, че освободеният обем V в горната част на тръбата, е равен на новозапълнения обем V в долната част.

Силите, които действат върху сечението на флуида могат да са насочени в различни посоки. Затова всяка една от тях може да се представи като сума от нормална сила (перпендикулярна на сечението) и тангенциална сила (допирателна към сечението). Към движението на идеален флуид отношение имат нормалните сили на натиск, които създават външното налягане и силата на тежестта.

Уравнение на Бернули

Общата … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Чугун и металургия на чугуна

Чугун – представлява сплав на желязото с 2 до 5% масови части въглерод. За неговото производство се използват железни руди (хематит, магнетит, лимонит и сидерит) и понякога манганови руди. Изискване към рудите необходими за направата на чугун е те да не съдържат сяра, цинк, фосфор и арсен. Тези химични елементи влошават физико-механичните свойства на получената сплав.

Видове чугун

Бял чугун

Въглеродът в белия чугун не е под формата на графит. Той е свързан с желязото и образува циментит, който от химична гледна точка представлява железен карбид Fe3C. За разлика от сивия чугун, белият съдържа повече манган и по-малко силиций. Той е крехък, липсва му ковкост и не може да се заварява. Главната му употреба е като суровина за получаването на стомана.

Сив чугун

Въглеродът в сивия чугун е под формата на люспи от свободен графит. Названието на сплавта идва от цвета на графита. Съдържанието на силиций в сивия чугун е по-голямо от това в белия. Той е най-произвежданият вид, въпреки че не може да се кове или обработва в топло или студено състояние. Тъй като се лее отлично, се използва в производството на радиатори, печки, машинни елементи, вани, инструменти и др. Силно устойчив е на натиск и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Цимент (портландцимент). Бетон

Цимент – вид прахообразен строителен материал със свързващи свойства, който в строителството се използва за направата на бетон.

Видове строителни материали

В строителството се използват два вида материали – инертни материали (тухли, пясък, камъни, дърво, метал и др.) и свързващи вещества (глина, вар, гипс, цимент и др.).

Инертните материали са същността на строителната конструкция и я изграждат изцяло. Те определят тежестта на постройката, специфичните ѝ характеристики и нейната устойчивост на външни въздействия. Инертните материали се спояват от свързващите в едно цяло и по този начин постройките се превръщат в стабилни и безопасни инженерни съоръжения.

Свързващите вещества представляват прахообразни материали, които се смесват с вода и образуват пластична маса, която от своя страна, след определен период от време се втвърдява. Те могат да се смесват с пълнители (агрегат от пясък, чакъл и др.) и вода, като по този начин се получават различни строителни смеси. При втвърдяването на строителната смес, частиците на свързващото вещество и тези на агрегата се спояват и се получава материал с добри якостни качества.

Въздушно свързващи и хидравлично свързващи вещества

Свързващите вещества се делят на две големи групи: въздушно свъзващи и водно свързващи (хидравлично свързващи). Въздушно свързващи вещества са хоросанът (вар), строителният гипс и др.… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Двигатели с вътрешно горене (ДВГ)

Съществуват различни видове двигатели, но най-разпространеният от всички е двигателят с вътрешно горене. Той се използва от почти всички видове наземен транспорт. Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са два основни типа – бензинов и дизелов. Бензиновите ползват леки горива (бензин, керосин, газ и др.), а дизеловите работят с тежки горива (нафта).

Бензинов двигател с вътрешно горене

При бензиновите двигатели с вътрешно горене основната част са цилиндрите, в които протича горивният процес. В цилиндъра се намира метална чаша, носеща названието бутало. С помощта на бутален болт то е свързано с мотовилка, която предава движението на коляновия вал. Самото бутало се задвижва от налягането, създадено от образувалите се при изгарянето на горивото газове.

Всеки цилиндър има в горния си край два канала, затварящи се с клапани. През първия канал се подава горивната смес, а през втория излизат изгорелите газове. На върха на цилиндъра се разполага свещта, която е устройство, възпламеняващо горивната смес в цилиндъра чрез искра. Обикновенно бензиновия двигател с вътрешно горене работи в четири такта – пълнене, сгъстяване, работен ход и изпускане.

При пълненето смукателния клапан се отваря, буталото при движението си надолу смуква горивна смес в цилиндъра. По време на сгъстяванетоПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Химично инженерство – въведение и понятия

Публикацията е на базата на лекционния материал на проф. И. Пенчев (ХТМУ – София). Измененията, допълненията и съкращенията са направени от ABRITVS.com с цел по-лесното възприемане на материала от читателите.

Химично инженерство е научна дисциплина, която използва систематизирани познания на базата на фундаменталните науки (математика, физика,  химия и биология), за проектиране и създаване на приложни химични системи и инсталации за производствени нужди с цел трансформиране на веществата. През 20-ти век химичните производства е трябвало само да бъдат икономически изгодни и относително безопасни за работещите и местното население. Днес за тях има далеч по-високи изисквания откъм безопасност и екологична устойчивост.

Всеки процес на трансформиране на веществата се състои от серия последователни елементарни процеси: химични или биохимични реакции, механично разделяне чрез утаяване, флокулация, филтруване, разделяне на крайния продукт чрез масообменни процеси между две фази (абсорбция, екстракция, ректификация, ултрафилтрация и др.).

На базата на това всеки процес на трансформация на веществата може да бъде разделен на елементарни операции наречени Основни процеси. Те могат да бъдат три главни вида

  1. Хидродинамични процеси: (транспорт на флуиди, разбъркване, смесване);
  2. Производство на топлина и на студ и топлопренасяне;
  3. Масообменни процеси:

а) Масопренасяне в системите газ-течност:

  • Изпаряване, кондензация;
  • Абсорбция, овлажняване
  • Дестилация, ректификация

б) Масопренасяне в системите твърдо тяло-флуид:

  • Кристализация,
ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ