post

Борбите на българите срещу османската власт XVIII – XIX

Борбите на българите срещу срещу властта на османските завоеватели започват веднага след края на българската държавност. През различните години тяхната интезивност е различна и с разнообразен характер. Българите обаче по категоричен начин демонстрират, че няма да се примирят с нерадостното статукво.

В този смисъл, особен интерес представляват първите организирани форми на съпротива от началото на XVIII век. Това е същностен момент за българският народ, тъй като той успява да преодолее стихийния характер на съпротивата от предишните столетия и започва да формира конкретни политически искания.

Обстановката в българските земи

Както е известно, след падането на средновековното българско царство под османска власт българският народ подобно на останалите християнски народи е поставен в неравнопоставено положение спрямо мюсюлманските поданици на Османската империя.

Християните в султаната се намират под политически, икономически и духовен гнет, параметрите на който дават основание на някои съвременници и историци да наричат периода от края на XIV и началото на XV до XIX век с термина робство.

В първите десетилетия след завладяването на страната, българите оказват последователна съпротива срещу опитите да бъдат насилствено асимилирани от завоевателя. През вековете, в които нямат своя държавност, те успяват да съхранят своята вяра, език и култура.

В периода XV – XVIII век антиосманската … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Цар Самуил и Охридското царство

Цар Самуил е български владетел от Първото българско царство, който управлява от 997 до 1014г. Той ръководи държавата във време на засилен държавен разпад и организира съпротивата срещу византийските военни домогвания. В резултат на поредица от грешки, самуиловата армия е разгромена, войниците му са ослепени а той е съкрушен и умира в резултат на това.

Време на изключителен упадък

По времето на цар Петър I разложението в българската държава било обхванало предимно източните ѝ територии. На запад, където земите падали под директната власт на различни управници, все още се пазели българските държавнически традиции от времето на цар Симеон и хан Крум.

В тези територии се зародило движение, целящо спасяване на българската държава. То било оглавено от 4-ма братя комитопули (синове на комита Никола) – Давид, Моисей, Арон и Самуил. Техните действия принудили император Йоан Цимисхи да освободи Борис II, за да заеме българския престол.

Василевсът се надявал новият български владетел да се справи с антивизантийските настроения в западните части на България. Плановете на византийския император се оказали добре премислени, защото комитопулите се подчинили на Борис II. Те останали бездейни до падането на Преслав през 972-ра и присъединяването на Източна България към византийската територия.

След унищожаването на … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Къде да инвестирам парите си и как да ги предпазя?

Къде да инвестирам парите си и как да ги предпазя? – всеки понякога си задава тези два въпроса, но всъщност те са двете части на един-единствен въпрос. Защитата на материалните придобивки и ценностти става чрез инвестиране в различни по своята същност инвестмънти.

Главното правило, което трябва да се спазва е: Не слагайте всичките си яйца в една кошница! Всяка последваща стъпка би следвала да е резултат от този принцип. Отклоняването от него най-често води до фатални последици.

Къде да инвестирам парите си?

Съществуват множество възможности за инвестиции, но най-важните могат да се групират в няколко основни категории. Преди обаче да бъдат изброени, трябва да се обърне внимание на това какво представляват парите.

Натурална размяна

Още в праисторически времена хората са търгували помежду си. Тогава се е осъществявала натурална размяна на продукти, което силно е ограничавало търговията. Всеки производител е трябвало да носи със себе си продукцията си с цел да си купи нещо от друг продавач. Освен това, ако другият не се е интересувал от чуждата стока сделката ставала невъзможна.

Пари

С развитието на цивилизацията се е появила идеята за използване на нещо, което да служи като медиатор в търговските отношения. Това ново изобретение-посредник били парите. Благодарение на тях … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Вода (H2O). Значение и свойства на водата

Вода – представлява неорганично химично съединение, което посредством своите особени свойства, се явява основополагащо за целия живот, който е възникнал на нашата планета в този си вид.

Тя на практика е жизнена среда за всички организми. При повечето сухоземни видове, макар че не е местообитание, водата си остава основна съставка на вътрешната течна среда. Средно 60-90% от масата на живите същества се пада на нея. Без вода животът на Земята е немислим.

Наличието на вода във всички организми е едно от най-безпорните доказателства за единния произход на живата природа. Близо 71% от земната повърхност е покрита с вода, като 97% от нея се падат на моретата и океаните. Там за първи път са се появили примитивните форми на живот.

Атлантически океан вода

Атлантически океан – един от големите резервоари на вода, макар и солена

Физични свойства на водата

Водата е най-разпространеното водородно съединение (хидрид), но като цяло физичните ѝ свойства много се различават от тези на останалите хидриди. От друга страна, по номенклатурата на IUPAC, нейното официално название е диводороден оксид.

Тя има относително високи температура на топене (0°C на морското равнище) и температура на кипене (100°C на морското равнище). При обикновенни условия водата е прозрачна течност без вкус и мирис. Характеризира … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Електронни ефекти в молекулите – индукционен и мезомерен ефект

Полярността на химичните връзки е една от основните им характеристики. Дали е полярна или не една химична връзка, зависи от разликата в електроотрицателностите на свързващите се атоми. В органичните молекули може да се наблюдава допълнително поляризиране на химичните връзки и образуването на делокализирани връзки. Причината за това са така наречените електронни ефекти, които са съответно индукционен ефект и мезомерен ефект.

Индукционен ефект представлява допълнителното поляризиране на химичните връзки под въздействието на атоми, атомни групи или големи заместители с различна електроотрицателност от тази на въглеродните атоми.

Мезомерен ефект или още ефект на спрягане се наблюдава, когато под въздействие на заместители се делокализира електронната плътност на химичните връзки в молекулите. Мезомерният ефект също може да бъде положителен или отрицателен.

Забележка: заместителите са атом или атомни групи, които са свързани с въглеводородната верига, замествайки в нея един или повече водородни атоми.

Индукционен ефект

В зависимост от това в каква посока се изтегля електронната плътност, индукционният ефект може да бъде положителен (+I) или отрицателен (-I). Ако поляризацията на връзките е отрицателна към заместителя, т.е. се изтегля електронна плътност в тази посока, то ефектът е отрицателен. Когато заместителят отдава електронна плътност и връзките се поляризират отрицателно в посока обратна на него, казваме, че … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Коза ностра – италианската мафия САЩ

Ла Коза ностра е американска престъпна организация, формирана на етнически принцип от италиански имигранти в САЩ, които имат предимно сицилиански корени. Неин основен ръководен орган е Комисията, която е съставена от главите на отделните престъпни фамилии и в редки изключителни случаи от външни влиятелни гангстери като Майер Лански и Бъгси Сийгъл.

Коза ностра и делото срещу Комисията

През 1983 година, в една дъждовна мартенска вечер, двама агенти успяват да монтират малък предавател в „Ягуара“ на Антъни Корало. Това става най-големият удар в разследването на „Комисията“, която е създадена от Чарли Лъки Лучиано още през далечната 1931 година. Нейната ръководна дейност обхваща цялата италианска мафия в САЩ. Тъй като мафия е италиански термин за местната криминална организация, нейният американски вариант е известен под названието Ла Коза ностра (това наше нещо) или още животът (this is the life we chose).

Коза ностра

Коза ностра – италианската мафия в САЩ води началото си от края на 19 век

В резултат на дългодишна работа и много тайни операции (като Дони Браско), ФБР успява да постави на подсъдимата скамейка през 1987 година три от босовете на петте престъпни фамилии на Ню Йорк, които представляват каймака на Коза ностра. Антъни Салерно е на 75 … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Закон на Архимед – плаване на телата

Закон на Архимед е физичен принцип, който дефинира следното: Всяко тяло потопено във флуид (течност или газ) е подложено на действието на изтласкваща сила. Тя се равнява по големина на теглото на обема изместен флуид от тялото и е насочена вертикално нагоре.

В чест на откривателя си изтласкващата сила е наречена архимедова. Нейното въздействие е изключително важно за корабоплаването и проектирането на плавателни съдове. Тя възниква като резултат от хидростатичното налягане.

Закон на Архимед –  изтласкваща сила

закон на Архимед

закон на Архимед – изтласкваща сила

На тяло с произволна форма, което е потопено в течност, действат сили на нормален натиск върху повърхността му, упражнявани от хидростатичното налягане. По-дълбоко потопените части са подложени на по-силно въздействие. Сборът от всички тези сили дава равнодействащата сила FA (изтласкващата сила). Тя е насочена вертикално нагоре и е равна на силата на тежестта G.

За да представим математически това твърдение, ще използваме малко по-опростен теоретичен модел. Нека потопим цилиндър в течност с плътност ρ (ро). Неговата височина ще е h, а със S ще бележим лицето на основите му.  Горната му основа ще е потопена на дълбочина h1, а долната на h2. Върху първата действат сили Fпородени от … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ