post

Къде да инвестирам парите си и как да ги предпазя?

Къде да инвестирам парите си и как да ги предпазя? – всеки понякога си задава тези два въпроса, но всъщност те са двете части на един-единствен въпрос. Защитата на материалните придобивки и ценности става чрез инвестиране в различни по своята същност инвестмънти (инвестиции).

Главното правило, което трябва да се спазва е: Не слагайте всичките си яйца в една кошница! Всяка последваща стъпка би следвала да е резултат от този принцип. Отклоняването от него най-често води до фатални последици.

Къде да инвестирам парите си?

Съществуват множество възможности за инвестиции, но най-важните могат да се групират в няколко основни категории. Преди обаче да бъдат изброени, трябва да се обърне внимание на това какво представляват парите.

Натурална размяна

Още в праисторически времена хората са търгували помежду си. Тогава се е осъществявала натурална размяна на продукти. Това ще рече, че ако един човек има пиле следва да го размени за торба зърно, щавена кожа, каменен инструмент, ловно оръжие или нещо друго необходимо за него.

Този подход силно е ограничавал търговията. Всеки производител е трябвало да носи със себе си продукцията си с цел да си купи продукт или услуга от друг продавач. Освен това, ако другият не се е интересувал от чуждата стока сделката ставала практически невъзможна.

В допълнение било изключително трудно да се следят пазарните курсове. Например колко пилета струва един лък, колко чифт цървули, колко делва вино и пр. Всеки търговец следвало да следи цените спрямо своите и чуждите продукти. С разрастването на търговията между племената и цивилизационните центрове възниквала нуждата от универсално разплащателно средство.

Пари

С развитието на цивилизацията се е появила идеята за използване на нещо, което да служи като медиатор в търговските отношения. Това ново изобретение-посредник били парите. Благодарение на тях всеки щял да може да търгува с всеки и да закупува само това, което си пожелае. Но за да служи нещо в качеството си на пари то трябва да отговаря на определени условия.

пари, банкнота, дот-ком балон

част от американска континентална банкнота, на която ясно може да бъде прочетено, че може да бъде заменена за испански долари, злато или сребро

Парите са рядък, лесно преносим и стабилен във времето разменен материал, който е конвертируем, лесен за идентификация, труден за фалшификация, притежава собствена стойност и не може да се създава посредством спекулативни техники.

В началото черните и цветните метали се добивали много трудно. Затова метални парчета се използвали в качеството си на медни, бронзови или железни пари. Цивилизациите, които не познавали металургията, ползвали други материали в качеството си на пари. Обсидий, лъскави камъни, мидени черупки в планините и големи камъни по островите – стига ресурсът да е достатъчно рядко срещащ се.

Някои метали обаче се срещали по-рядко от другите и оставени на елементите на природата не се изменяли. Такива били среброто и особено златото, по късно наречени благородни метали. Колкото по-рядък бил металът толкова по-ценен се явявал той за търговията. Обикновено металната маса на монетата била обвързана с нейната себестойност.

Още в Античността обаче, някои по-хитри владетели в нужда, решили да ползват монети с ниска себестойност, като им придавали по-голяма покупателна способност. Те изсичали по-голямо число на монета с по-малък грамаж или от изцяло различен метал. Тази тенденция се запазила и доразвила в по-модерни времена.

Съществен недостатък на металните пари винаги е била тяхната голяма тежест дори в малки количества. Крупните суми било необходимо да се транспортират винаги с каруци или на коне в дисаги или сандъци.

Банкноти

През късното Средновековие хората от Стария свят забелязали, че търговията в Ориента използвала посредничеството на хартиени документи.

Тази практика била пренесена в първите банки в Европа, където клиентите си оставяли на съхранение златото и среброто. В замяна там те получавали хартиена бележка (банкнота – буквално означава банкова бележка) за размера на внесените парични средства. Срещу тази банкнота банката се задължавала да изплати на приносителя ѝ съответната сума в пари. Така например търговецът можел да внесе парите си в Париж и срещу банкнотата да ги изтегли в Рим, без да се страхува, че по пътя ще бъде ограбен.

Пари - Българска банкнота от епохата на развития социализъм

Българска банкнота от епохата на развития социализъм – при кликване на изображението ясно се вижда надписът, че банкнотата е обезпечена със злато и с всички материални активи на банката

Казано по-просто, зад въпросната хартийка стояло само обещанието на банката, че всеки ще си получи дължимата сума в злато или сребро. С течение на времето търговците започнали да обменят само банкноти, защото било по-лесно и удобно. Но всички банкноти трябвало да бъдат обезпечени със злато в банката, която ги печатала (златен стандарт/златно покритие).

 Фиатни пари

От началото на 20-ти век банкнотите във Великобритания и САЩ наченали да губят голяма част от златното си покритие. Във втората половина на века през 1971-ва година, президентът Ричард Никсън окончателно премахва златният стандарт от Американския долар. Банкнотите в САЩ се превърнали във фиатни пари или още наричани валути. „Фиат“ от латински в свободен превод означава „по закон“. Това ще рече, че зад валутата стоят единствено авторитетът на правителството, което я поддържа в обръщение и икономиката на съответната страна.

Много други държави последвали примера на САЩ и Великобритания. Днес дори България оперира с фиатни пари без златно покритие. Валутите обаче имат недостатъка да са лесно манипулируеми. Това е така, защото „печатарят“ може да сложи, което си поиска число върху една банкнота, да отпечата колкото си иска и когато си поиска. Въпреки всичко, в популярното общуване фиатните пари се възприемат като истински пари, тъй като са средство за комуникация и търговски обмен.

Относителна и абсолютна стойност на парите

Всички пари – истински или фиатни, притежават стойност определена от хората, които търгуват с тях, от пазара или от печатаря. Тя може да бъде абсолютна или относителна.

Абсолютната стойност на парите се крие в численото им изражение. Една банкнота от 20 лева например, ясно указва своята себестойност измерена във валутни единици. Тя е важна в конкретната ситуация. Числото има значение в момента на извършването на търговската сделка.

Относителната стойност на парите се крие зад покупателната им способност. Например през 2016 година, с горната сума можеха да се закупят приблизително около 10 кг качествен хляб в София. Това обаче е относително, тъй като цената на хляба зависи от производителя, от търговеца и най-вече от търсенето и предлагането на пазара.

Друг пример за относителната стойност на парите е изменението на покупателната им способност във времето. Например през 1997 година, с 20 лева не можеше да се купи дори един килограм хляб, заради обезценяването на българската национална валута. А през епохата на развития социализъм, на същата сума съответстваха 40 кг висококачествен селски хляб без значение от търговеца или мястото на покупка.

Относителната стойност на една валута зависи и от нейната конвертируемост. Например с левове в България може да се пазарува навсякъде, но в САЩ почти никой няма да сключи сделка за български пари. Т.е. в Америка левчетата са хартийки без стойност.

Затова всеки, който иска да узнае отговора на въпроса „къде да инвестирам парите си?“, трябва постоянно да помни, че те освен абсолютна стойност, имат и относителна такава. Тя се изменя във времето и w пространството подобно на всичко останало.

Най-важните кошници за вашите яйца

Нека вече да разгледаме възможните директни отговори на въпроса „къде да инвестирам парите си?“ в реда на тяхната значимост.

Личност

Първото място, където трябва човек да инвестира пари е в самия себе си. Дори да загуби и последния си инвестмънт, накрая всеки може да разчита на собствените си сили, за да се изправи на крака. Затова е небходимо да се влагат пари в истинско образование, в изграждане на умения и в здравеопазване. Тази инвестиция е най-важната, защото тя рядко се губи.

Земя

Втори по важност инвестмънт е недвижимата собственост и най-вече земята. Този, който притежава земя, той притежава богатство. Всичко на този свят идва от нея и се връща обратно в нея. Тя може да бъде търгувана, обработвана или застроявана.

Към недвижимите инвестиции е възможно да се добави и етажната собственост, като тя би била източник на доходи при отдаване под наем или продажба. Но дори най-скъпият апартамент не може да се сравни по ценност със земята под него.

Предприемачество

Влагането на средства в делово предприятие е един от най-добрите начини за инвестиране. Парите никога не спят и този, който допусне това да се случи с неговите, най-вероятно скоро след това ще ги загуби. Инвестираните в бизнес пари не само, че пазят себе си от обезценяване, но генерират и много нови парични постъпления. Пари при пари отиват!

Ценни метали

Инвестиране в ценни и цветни метали – злато, сребро, платина, мед и др. е много добър избор. Въпреки че исторически се е случвало, златото да загуби част от покупателната си стойност заради голям добив, то винаги ще остане невероятно ценно. Влагането на средства в злато и сребро е стабилен инвестмънт, който с годините се отплаща. Особено това е в сила при обезценяването на хартиените валути.

Инвентар

Инвестицията в инструменти и работна техника също е много добър избор, но към нея трябва да се подходи с опит и значителна предпазливост. Техниката остарява морално във времето и при определени условия е възможно да се окаже доста лош инвестмънт. Тя може да се търгува, отдава под наем или използва за генериране на капитал в някое предприятие. Освен това, при инфлация или глобална криза, ръчните инструменти повишават себестойността си – особено качествените.

Криптовалути

Криптовалутите са най-новото поприще за инвестиране и същевременно представляват бъдещето на парите. Те са революция по-голяма дори от Интернет. Инвестирането в крипто е значително рисковано, тъй като технологията е нова и много компании ще изпаднат от пазара. Но тези, които останат в надпреварата, те ще направят инвеститорите си неимоверно богати. Инвестирането в криптовалути е доказателство за това, че колкото по-голям е рискът, толкова по-голяма е и наградата.

Пазарът на криптовалути е изключително демократизиран – няма посредници и няма нужда от разрешителни. Това означава, че АБСОЛЮТНО ВСЕКИ, който има компютър (или смартфон) и интернет, може в рамките на 1 час да се научи как да си купи първата криптовалута. До седмица дори най-неопитните в сферата се научават как се търгува на борсите и как да следят курсовете на криптовалутите. А революцията е едва в началото си!

Акции

Инвестия в акции на различни компании и ценни книжа е също добра финансова политика, но само в случаите, когато инвеститорът е наясно какво върши. Погрешните ходове на фондовата борса могат да доведат до трагични последици. Не са малко хората, които си вярват, че ги бива и в крайна сметка загубват всичко. Най-опасни са понзи схемите, които сладкодумни измамници като Бърни Мадоф успяват да създадат. Много инвеститори в света и в България пострадаха от подбни пирамиди в миналото, водени от наивната вяра, че инвестират в печеливши ценни книжа.

Сейф

Пари в брой у дома не може да се счете като инвестиция, но финансови наличности винаги са необходими. Не е желателно да се остава без кеш – пара. Затова внимателното съхраняване на определени суми вкъщи трябва да е част от инвестиционната дейност на всеки. Сух барут винаги е необходим за дъждовни дни!

Банка

Една от най-лошите възможни инвестиции е в банкова сметка или на депозит за лихви, които вече в много страни не съществуват. В банката инфлацията бързо изяжда спестените ви средства. Но дори и този подход в малки размери е необходим. Все пак не може всички оборотни средства да се държат под дюшека.

Не трябва да се забравя обаче, че винаги съществува възможността банката да бъде източена. Въпреки това рискът е приемлив за ограничени суми, чиято загуба няма да е трагедия. Прескачането на банките би върнало търговията в Средновековието или поне докато криптовалутите не се утвърдят на финансовите пазари.

Валути

къде да инвестирам парите си

Когато се чудите, къде да инвестирам парите си, стабилните валути са добра възможност, но не трябва да се забравя, че и тяхната съдба бързо може да се промени. Например щатският долар за последните няколко десетилетия се е обезценил двойно и дори тройно, като тенденцията се запазва и в бъдеще.

Къде да инвестирам парите си по време на хиперинфлация? Инвестирането в чужди стабилни валути е добра идея, особено ако инвеститорът следи внимателно движението на валутните курсове. Търговията с валута е възможно да бъде доходоносна, а при обезценяване на лева, може да послужи и като спасителен остров от инфлацията.

Но тук важат предупрежденията за завишения риск, които бяха в сила и за криптовалутите. Съществена разлика с криптото е, че за да търгувате конвенционалните валути на борса, ще трябва да имате брокер (посредник), който да ви смъква по две кожи от гърба. И в крайна сметка, посредникът прибира големите печалби, а загубите остават за играчите – 90% от търговците на Forex губят всичките си пари.

Чуждестранните валути в брой са по-добър избор от борсовата иинвестиция в тях. Но нека да не се забравя, че при глобална инфлация, като тази от 2020-та, при която всички държави печатат на поразия от безполезните хартийки, рано или късно дори валутите на развитите държави няма да са спасителен пояс от инфлационните процеси.

Произведения на изкуството

Ако все още се питате, къде да инвестирам парите си, то антиките, бижутата и произведенията на изкуството също могат да бъдат добър инвестмънт. Но тук отново се появява условието, че инвеститорът трябва да е наясно с пазара. Все пак има много фалшификати или пък абсолютни безполезни вещи пробутвани като ценни. Необходим е и афинитет към красивото, както и непоносимост към кича.

Хора

Инвестирането в хора също може да се разглежда като важно капиталовложение. Обикновено хората са неблагодарни и рядко инвестицията в тях си заслужава. Девет от десет инвестиции ще са на загуба. Но в този изключителен десети случай, когато сте помогнали на свестен човек с пари, труд, съвети или връзки, възвращаемостта е огромна. Ние сме социални животни и затова е много важно в труден момент да има на кого да разчитаме. Всеки рано или късно изпада в слабост и подкрепата тогава е безценна и често не може да се купи с пари.

Заключение

С казаното дотук въобще не се изчерпват възможните отговори на въпроса: „къде да инвестирам парите си?“ Но горните редове очертават главните насоки за инвестмънт. Най-важното обаче си остава да не се залага само на една инвестиция. Така дори при злощастно събитие, инвеститорът ще претърпи минимални загуби. А обикновено, когато някъде има загуба, то на друго място се регистрират печалби.

Не трябва да се забравя също, че парите имат относителна стойност и когато се обезценят, другите неща повишават цената си. Понякога и планини от ценни банкноти пак могат да се окажат безполезни. Пример за това съществува от времето, когато колумбийското правителство преследвало наркобарона Пабло Ескобар.

Тогава той се укривал заедно със семейството си и несметното си богатство в тайна квартира. Но всички гладували и били подложени на множество лишения, защото никой не искал да приеме пари от тях. В този момент от живота на милиардера, хилядите пачки с банкноти се оказали напълно безполезни.

Въпросът „къде да инвестирам парите си?“ има и много личен отговор. Той се крие във факта, че за инвестиционния процес е отговорен само и единствено собственикът на въпросните пари. Не следвайте сляпо съветите на другите около вас, защото при загуба ще загубите само вие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Leave the field below empty!