Цитология

Цитология

Цитология

 

 1. Вирус – неклетъчни форми на живот
 2. Прокариотна клетка – бактерии
 3. Животинска клетка – устройство, детерминация и диференциация
 4. Клетъчна мембрана – устройство и функции на плазмалемата
 5. Цитоплазма, цитозол и цитоскелет
 6. Апарат на Голджи. Лизозоми
 7. Ендоплазмен ретикулум (ендоплазмена мрежа)
 8. Клетъчно ядро
 9. Рибозоми – устройство. Транслация
 10. Репликация на ДНК
 11. Транскрипция на ДНК
 12. Митоза – безполово размножаване
 13. Мейоза – полово размножаване
 14. Мускули и мускулно съкращение
 15. Нервни клетки в централната нервна система
 16. Нерви – периферна нервна система
 17. Стволови клетки
 18. Дрожди – видове, характеристики и приложение
 19. Животински тъкани – основни видове