post

Едноклетъчни животни – протозоология

Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.

Откриване на първите едноклетъчни

Макар че в древността много мислители са допускали наличието и съществуването на микроскопични животинки в заобикалящата ни среда, пръв холандецът Антон ван Льовенхук успял да ги види през 17 век. Той изработил собственоръчно микроскоп и през 1675 година наблюдавал със собствените си очи първите микроорганизми известни в света на науката.

По-късно Льовенхук усъвършенствал микроскопа си и открил още бактериите и сперматозоидите. Множество учени и любители след него наблюдавали микросвета и си водели записки, но пръв Карл Линей направил по-сериозен опит да категоризира и класифицира малките гадинки. Постепенно във времето и благодарение на клетъчната теория на Шван и Шлайден, едноклетъчните били отделени таксономично от останалите  микроорганизми, като формирали голяма група под общото название Protozoa (протозои).

Дори днес можем най-грубо да разделим надцарство Еукариотни на едноклетъчни и многоклетъчни организми. Същото деление е възможно да се приложи и само за царство Животни (съответно Protozoa и Metazoa), което обединява организми с несамостоен (хетеротрофен) тип на хранене.

Науката, която се занимава с изучаването на едноклетъчните хетеротрофни организми се нарича протозоология. Като изключение, тя изучава и някои едноклетъчни (зелената еуглена), които притежават пластиди предназначени за самостоен тип хранене.

Общи белези на протозоите – устройство на тялото

1.) Тялото на Protozoa е съставено само от една единствена еукариотна клетка, която има ядро, цитоплазма и цитоплазмена мембрана (плазмалема).

2.) Цитоплазмата се сътои от полутечно вещество (цитозол) и клетъчни органели (пластиди, вакуоли, ЕПР, апарат на Голджи и др.), които правят възможно самостоятелното съществуване на отделните едноклетъчни организми.

3.) Ядрото е задължителна характеристика на всички едноклетъчни и то притежава сложна вътрешна структура. Ядреният материал е носител на наследствената информация и ядрото участва пряко в размножаването на едноклетъчните микроорганизми.

4.) Едноклетъчните могат да имат специализирани органели за придвижване, размножаване, обмяна на вещества с околната среда и оцеляване в неблагоприятни условия.

5.) Някои едноклетъчни могат да образуват многоклетъчни колонии, в които се запазва индивидуалността на всяка клетка и затова те се класифицират към протозоите, но носят названието колониални едноклетъчни организми.

Протозоа – класификация на едноклетъчните животни

Като цяло класифицирането на едноклетъчните е доста проблематично и варира в различни системи. Днес най-общо приетата класификация прави подцарство Protozoa част от царство Protista (първаци), но в същото време е и в основата на еволюционната стълбица на царство Animalia (животни). Протозоите могат да се разделят на седем основни типа (възможна е и друга систематика):

1.) Sporozoa (Спорови) – предимно паразитни видове.
2.) Sarcomastigophora (Саркомастигофори) – Камшичести, Саркодови и Опалини.
3.) Microspora (Микроспорови) – изключително само вътреклетъчни паразити.
4.) Ciliophora (Ресничести/Инфузории) – свободноживеещи и паразити с реснички.
5.) Myxozoa (Миксоспорови) – паразитни видове със спори с многоклетъчен произход.
6.) Ascetospora (Асцетоспорови) – малка група паразитни.
7.) Labyrintomorpha (Лабиринтули) – морски или бракични колониални организми.

Така предложената класификация е едновременно достатъчно добра от научно-популярна гледна точка и в същото време достатъчно неточна от чисто научна съвременна гледна точка, защото тя се изменя много динамично с темповете, с които се правят новите открития в протозоологията.

По-известни представители на едноклетъчни животни

Саркомастигофори

зелена еуглена, протозоология

зелена еуглена

Разред Еугленови принадлежат към най-нисшите в морфологично и еволюционно отношение едноклетъчи животни – тип Саркомастигофори и по-точно към клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). Целият клас съдържа камшичести представители (зелена еуглена) със самостоен или несамостоен тип на хранене, които могат да имат или съответно да нямат органели подобни на хлоропласти  (хроматофори) в цитоплазмата си.

Разред Еугленови притежават хроматофори, които придават зелен цвят на самите микроорганизми и служат за автотрофното (самостойното) им хранене – фотосинтеза. Придвижването на тези едноклетъчни става с помощта  на флагелум (камшиче), който извършва едновременно въртеливо и вълнообразно движение.

Пак към същия тип, но към клас Зоомастигофори (Zoomastigophorea), разред Kinetoplastida  спада Trypanosoma brucei gambiense. Това едноклетъчно е сравнително просто устроен флагелатен паразит  и е причинител на опасната сънна болест, която се предава по кръвен и понякога и по полов път. Главен преносител на зловещия паразит е мухата цеце.

трипанозома, протозоа

Трипанозома – паразит – едноклетъчни животни

Отново към същият тип, но към подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както обикновената амеба (Amoeba proteus), така и опасната дизентерийна амеба (Entamoeba histolytica) – причинител на дизентерията. На долните изображения се вижда представител на първия вид и цистова форма на втория вид амеби.

Обикновена амеба - едноклетъчни животни

Обикновена амеба – едноклетъчни животни

Дизентерийна амеба - цисти - едноклетъчни животни

Дизентерийна амеба – цисти

Спорови

Причинителят на маларията – маларийният плазмодий спада към тип Sporozoa (Спорови) или още Apicomplexa (Апикомплексни). Той е включен в разред Haemosporidia, към който спадат и други опасни едноклетъчни организми. Например сем. Plasmodiidae обхваща над сто вида кръвни паразити в това число и 4 вида плазмодии, причиняващи различни форми на малария. Следващото изображение е на Plasmodium falciparum, който е причинител на тропическата форма на малария.

Малариен плазмодий - едноклетъчни животни

Малариен плазмодий – едноклетъчни животни

За любителите на котки, тип Спорови има още една неприятна изненада сред по-известните си представители и това е опасният паразит Toxoplasma gondii, който е причинител на тежкото заболяване токсоплазмоза. Макар че домашната котка е главният му разпространител, човек може да се зарази и от други домашни животни например при консумация на полусурово свинско месо.

Токсоплазма гондии - едноклетъчни животни

Токсоплазма гондии – едноклетъчни животни

Ресничести

Последният представител на едноклетъчните, който ще споменем в тази публикация е безобидното и доста популярно чехълче (Paramecium caudatum). То принадлежи към тип Ресничести (Ciliophora) или още Инфузории. Движението в субстрата на представителите от този тип става с помощта на ресни, откъдето идва и названието на целия таксон. При някои видове ресните могат да имат и функции различни от двигателната.

Чехълче - едноклетъчни животни, протозоология

Чехълче – едноклетъчни животни

One thought on “Едноклетъчни животни – протозоология

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!